Ki­no teat­rų auk­so am­žius tę­sia­si

Lie­tu­vo­je šiemet du­ris tu­rė­tų at­ver­ti 2–3 ki­no teat­rai, o iki 2010 m. – dar tiek pat

Šie­met žiū­ro­vų ki­no sa­lė­se – kiek ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau ki­no teat­rus val­dan­čioms bendrovėms tai nė­ra blo­gus lai­kus pro­gno­zuo­jan­tys sig­na­lai. Du di­džiau­si rin­kos žai­dė­jai ne­ma­to bū­ti­ny­bės verž­tis dir­žų ir pla­nuo­ja įspū­din­gą plėt­rą tiek Lie­tu­vo­je, tiek už­sie­ny­je.

Įk­ve­pia ge­ri re­zul­ta­tai

Va­ka­re atė­jus į ki­no teat­rą ne vi­sa­da ga­li pa­vyk­ti nu­si­pirk­ti bi­lie­tą. Juos ne­re­tai ten­ka už­sa­ky­ti te­le­fo­nu prieš ke­lias va­lan­das, o sa­vait­ga­liais ir per fil­mų prem­je­ras – prieš dvi ar net tris die­nas. Tie­sa, žiū­ro­vai plūs­ta tik pir­mo­mis fil­mų ro­dy­mo sa­vai­tė­mis. Vė­liau su­si­do­mė­ji­mo ban­ga kiek at­slūgs­ta, o ki­no sa­lės bū­na pus­pil­nės.

Sta­tis­ti­kos duo­me­nys liu­di­ja, kad ki­no teat­rai iš­gy­ve­na auk­so am­žių.

Spar­čiau­siai Lie­tu­vos ki­no teat­rų rin­ka au­go pa­sta­ruo­sius dve­jus me­tus. „Pa­gal au­gi­mo tem­pus Lie­tu­va yra pir­ma vi­so­je Eu­ro­po­je, ir kol kas jo­kie ženk­lai ne­ro­do, kad rin­ka ga­lė­tų sto­ti. At­virkš­čiai, 2009–2010 m. ji tu­rė­tų aug­ti maž­daug dvi­gu­bai”, – op­ti­miz­mu tryš­ko Ki­no pla­tin­to­jų aso­cia­ci­jos di­rek­to­rius Žil­vi­nas Nau­jo­kas.

Lie­tu­vo­je dar šiais me­tais du­ris tu­rė­tų at­ver­ti ma­žiau­siai du trys ki­no teat­rai, o iki 2010 m. – dar tiek pat.

Žval­go­si į ma­žes­nius mies­tus

Di­die­ji ki­no cent­rai, pri­trau­kian­tys dau­giau­sia žiū­ro­vų, kol kas vei­kia tik Vil­niu­je, Kau­ne ir Klai­pė­do­je. Tad po­ten­cia­lių žiū­ro­vų bend­ro­vės da­bar ieš­ko ma­žes­niuo­se mies­tuo­se.

„Fo­rum Ci­ne­mas” ru­de­niop ruo­šia­si ati­da­ry­ti tri­jų sa­lių ki­no teat­rą Pa­ne­vė­žy­je, pre­ky­bos cent­re „Ba­bi­lo­nas”, o iki me­tų pa­bai­gos – Šiau­liuo­se ky­lan­čia­me „Ak­ro­po­ly­je”.

Tuo pa­čiu me­tu bend­ro­vė ple­čia­si ir į ki­tas ša­lis. „Prieš mė­ne­sį nu­si­pir­ko­me apie treč­da­lį Len­ki­jos ki­no rin­kos. Ten vei­kia trys stam­būs ki­no teat­rų val­dy­to­jai, vie­ną jų mū­sų bend­ro­vė įsi­gi­jo. Be to, vyk­do­me ban­do­mą­jį pro­jek­tą Bal­ta­ru­si­jo­je, kur dar iš vi­so nė­ra mo­der­nių ki­no teat­rų. Mins­ke pla­nuo­ja­me ati­da­ry­ti ne­di­de­lį 5–8 sa­lių ki­no cent­rą”, – gy­rė­si bend­ro­vės „Fo­rum Ci­ne­mas” rin­ko­da­ros va­do­vas Dai­nius Ber­ži­nis.

Jis at­sklei­dė, kad bend­ro­vė tu­ri ir dau­giau am­bi­cin­gų pla­nų, ta­čiau šie kol kas ne­pat­vir­tin­ti ir ne­skel­bia­mi.

Ku­ria­mi am­bi­cin­gi pla­nai

Neat­si­lie­ka ir pa­grin­di­nis bend­ro­vės „Fo­rum Ci­ne­mas” kon­ku­ren­tas „Bal­tic Mul­tip­lex Ven­tu­res”, val­dan­tis ki­no cent­rus „Ci­na­mon”. Ne­pai­sant pra­stė­jan­čios Lat­vi­jos eko­no­mi­kos pa­dė­ties, Lie­tu­vo­je du ki­no cent­rus val­dan­ti bend­ro­vė dar du pla­nuo­ja ati­da­ry­ti Ry­go­je. Pir­ma­sis du­ris at­vers šių me­tų lapk­ri­tį pre­ky­bos cent­re „Al­fa”.

Į 4 tūkst. kv. met­rų plo­to 8 sa­lių ki­no cent­rą „Bal­tic Mul­tip­lex Ven­tu­res” in­ves­ta­vo dau­giau kaip 4,3 mln. eu­rų (apie 14,8 mln. li­tų). Ki­tos įkur­tu­vės pla­nuo­ja­mos 2009 m. pa­va­sa­rį, pre­ky­bos cent­re „Ri­ga Pla­za”.

„Ki­no cent­rų ati­da­ry­mas Ry­go­je – tai dar vie­nas svar­bus mū­sų bend­ro­vės žings­nis, ple­čiant veik­lą Bal­ti­jos ša­ly­se. Mū­sų tiks­las – tap­ti pa­grin­di­niu re­gio­no ki­no rin­kos žai­dė­ju ir iki 2009 m. pa­dvi­gu­bin­ti Bal­ti­jos ša­lių ki­no teat­rų lan­ky­to­jų au­di­to­ri­ją”, – sa­kė ki­no cent­rų „Ci­na­mon” vyk­do­ma­sis di­rek­to­rius Ar­pa­das Abo­nyi.

2005 m. gruo­dį Kau­ne pir­mą­jį ki­no cent­rą „Ci­na­mon” ati­da­riu­si bend­ro­vė šiuo me­tu ki­no cent­rus sta­to ir Es­ti­jos mies­te Tar­tu.

„Mū­sų pla­nuo­se – ki­no cent­rų „Ci­na­mon” plėt­ra ir Ta­li­ne bei Vil­niu­je”, – pri­dū­rė A.Abo­nyi.

Bend­ro­vės „Bal­tic Mul­tip­lex Ven­tu­res” rin­ko­da­ros ir par­da­vi­mų va­do­vė Ža­ne­ta Pa­kal­niš­kie­nė taip pat pri­pa­ži­no, kad bend­ro­vė ki­no cent­rą „Ci­na­mon” atei­ty­je pla­nuo­ja ati­da­ry­ti ir Vil­niu­je. Ta­čiau tiek ji, tiek A.Abo­nyi apie tai kol kas kal­ba la­bai ne­no­riai. „Kai bus pa­si­ra­šy­tos su­tar­tys, ga­lė­si­me kal­bė­ti konk­re­čiai”, – nuo at­sa­ky­mo iš­si­su­ki­nė­jo Ž.Pa­kal­niš­kie­nė.

Ko­va dėl žiū­ro­vų

2006 m. ki­no cent­rai „Ci­na­mon” užė­mė 34 pro­c. Lie­tu­vos ki­no rin­kos, ta­čiau „Fo­rum Ci­ne­mas” atė­jus į Kau­ną, „Bal­tic Mul­tip­lex Ven­tu­res” uži­ma­ma rin­kos da­lis su­ma­žė­jo maž­daug iki 21 pro­c. Jei „Ci­na­mon” at­si­da­ry­tų ir Vil­niu­je, „Bal­tic Mul­tip­lex Ven­tu­res” at­si­ko­vo­tų da­lį rin­kos. Be to, pra­si­plės­tų ki­no fil­mų re­per­tua­ras, nes „Fo­rum Ci­ne­mas” pla­ti­na to­li gra­žu ne vi­sų Ho­li­vu­do ki­no stu­di­jų fil­mus.

Dar vie­nas as­pek­tas – kon­ku­ren­ci­ja. Kol kas „Fo­rum Ci­ne­mas” Vil­niu­je – mo­no­po­li­nin­kas. Tad jis dik­tuo­ja ir bi­lie­tų kai­nas.

Lie­tu­vo­je, pa­ly­gin­ti su ki­to­mis Eu­ro­pos ša­li­mis, ki­no bi­lie­tai kai­nuo­ja ga­na bran­giai. Pa­vyz­džiui, vo­kie­čiai ar bel­gai už bi­lie­tus mo­ka apie 14–18 li­tų. Ta­čiau jie už­dir­ba ge­ro­kai dau­giau nei lie­tu­viai. Lat­viai už ki­no bi­lie­tą mo­ka apie 25 li­tus, ta­čiau šiais me­tais į ki­no sa­les ne­si­ver­žia taip daž­nai kaip per­nai.

Ki­no pla­tin­to­jų aso­cia­ci­ja, tiek „Fo­rum Ci­ne­mas” at­sto­vai neat­me­ta ga­li­my­bės, kad bi­lie­tai dar brangs. Tie­sa, ne šį­met.

„Vi­si bam­ba apie tą ne­lem­tą kri­zę, ir kad ne­tru­kus rei­kės su­si­verž­ti dir­žus, ap­kar­py­ti ne­bū­ti­nas iš­lai­das – sa­ky­da­mi tai, vi­si tu­ri gal­vo­je pra­mo­gas. Žiū­ro­vų kol kas ne­su­ma­žė­jo, bet kai vis­kas ap­lin­kui brangs­ta, o bi­lie­tai – ne, tai vis sun­kiau at­pirk­ti nau­jus pro­jek­tus”, – aiš­ki­no bend­ro­vės „Fo­rum Ci­ne­mas” at­sto­vas.

Jei­gu sos­ti­nė­je at­si­ras­tų kon­ku­ren­ci­ja, ti­kė­ti­na, kad bi­lie­tai ne­brang­tų ar­ba kai­nų šuo­lis bū­tų ma­žes­nis.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Kinas su žyma , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.