Žymos archyvas: nius

Grę­ži­niai šu­li­nius dar sun­kiai nu­run­gia

(1)

Mies­tų ir prie­mies­čių in­di­vi­dua­lių na­mų gy­ven­vie­tė­se jau ma­žai kur pa­ma­ty­si ran­ki­niu bū­du kas­tų ge­ria­mo­jo van­dens šu­li­nių. Tai jau lai­ko­ma at­gy­ve­na. O štai kai­muo­se mo­der­nūs gi­lu­mi­niai grę­ži­niai kol kas yra sun­kiai pri­gy­jan­ti nau­jo­vė, nes juos įreng­ti … Skaityti toliau

Ki­no teat­rų auk­so am­žius tę­sia­si

Lie­tu­vo­je šiemet du­ris tu­rė­tų at­ver­ti 2–3 ki­no teat­rai, o iki 2010 m. – dar tiek pat Šie­met žiū­ro­vų ki­no sa­lė­se – kiek ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau ki­no teat­rus val­dan­čioms bendrovėms tai nė­ra blo­gus lai­kus pro­gno­zuo­jan­tys … Skaityti toliau