Žymos archyvas: rius

ES pa­ra­ma – mus­mi­rių sriu­ba?

ES pa­ra­ma ne vie­nam vers­li­nin­kui skam­ba ko­ne kaip bur­ta­žo­dis. Ta­čiau ar iš tik­rų­jų ji nau­din­ga mū­sų eko­no­mi­kai? Ar dėl šių do­va­no­tų pi­ni­gų gy­ve­na­me ge­riau? Pri­mes­tos tai­syk­lės Vien tai, kad gau­na­me kaž­ką ne­mo­ka­mai, daž­nai at­ro­do sa­vai­me ge­rai. Ta­čiau ar taip yra … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: | Komentuoti

Ka­rai dėl mais­to

Ky­lan­čios pro­duk­tų kai­nos žmo­ni­ją grą­ži­na į pir­mykš­čius lai­kus, kai gen­tys tar­pu­sa­vy­je ko­vo­jo ne dėl įta­kos, val­džios ar tur­tų, o dėl mais­to Vos prieš ket­ve­rius me­tus Lie­tu­vai sto­jant į ES, smul­kie­siems žem­dir­biams bu­vo pa­siū­ly­ta pi­ni­gų, kad tik šie neau­gin­tų kar­vių, ne­sė­tų … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , , , | Komentuoti

Ki­no teat­rų auk­so am­žius tę­sia­si

Lie­tu­vo­je šiemet du­ris tu­rė­tų at­ver­ti 2–3 ki­no teat­rai, o iki 2010 m. – dar tiek pat Šie­met žiū­ro­vų ki­no sa­lė­se – kiek ma­žiau nei per­nai. Ta­čiau ki­no teat­rus val­dan­čioms bendrovėms tai nė­ra blo­gus lai­kus pro­gno­zuo­jan­tys sig­na­lai. Du di­džiau­si rin­kos žai­dė­jai … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Kinas | Žymos: , , , , | Komentuoti

„Iki“ kom­pen­sa­ci­ja pie­nu

Pre­ky­bos tink­lo „Iki“ va­do­vai at­si­pra­šė pir­kė­jų dėl praė­ju­sią sa­vai­tę su­tri­ku­sio pie­no pro­duk­tų tie­ki­mo, o kaip kom­pen­sa­ci­ją nuo ry­to­jaus siū­lys įsi­gy­ti pi­ges­nio pie­no. Sut­ri­ko in­for­ma­ci­nė sis­te­ma Praė­ju­sią sa­vai­tę Klai­pė­dos ir Vil­niaus pre­ky­bos cent­ruo­se „Iki“ pir­kė­jai pa­si­ge­do pie­no pro­duk­tų. Iš­tuš­tė­ju­sio­se par­duo­tu­vių len­ty­no­se … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , | 1 komentaras