Žymos archyvas: sius

(Ne)mo­ka­mų ke­lių pink­lės

Nors Lie­tu­vo­je ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio mo­kė­ji­mo tvar­ka pa­gal eu­ro­pi­nius ka­no­nus bu­vo per­tvar­ky­ta ir įsi­ga­lio­jo dar 2007 m. lie­pos 1-ąją, ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se me­džio­jan­tiems po­li­ci­nin­kams ko­ne kas­dien įkliū­va ma­ši­nos, ant prie­ki­nio lan­go ne­tu­rin­čios va­di­na­mosios vin­jetės. T. y. do­ku­men­to, pa­tvir­ti­nan­čio fak­tą, kad su­mo­kė­tas … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Transportas | Žymos: , , , , | komentarai 2

Pui­kus ap­tar­na­vi­mas – de­fi­ci­tas

Ka­vi­nės ir ba­rai va­sa­ros se­zo­no pra­džią pa­skel­bu­sia­me pa­jū­ry­je jau ūžia. Ne­re­tai klien­tai na­mo par­si­ne­ša slo­gius įspū­džius, nes ap­tar­na­vi­mas mai­ti­ni­mo įstai­go­se – ne be prie­kaiš­tų. Ras­ti dar­buo­to­jų su­dė­tin­ga Šven­to­jo­je įsi­kū­ru­sios ka­vi­nės „Par­še­lio ro­jus“ sa­vi­nin­kas, bu­vęs Pa­lan­gos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , , , , , , , , , | Komentuoti

Ka­rai dėl mais­to

Ky­lan­čios pro­duk­tų kai­nos žmo­ni­ją grą­ži­na į pir­mykš­čius lai­kus, kai gen­tys tar­pu­sa­vy­je ko­vo­jo ne dėl įta­kos, val­džios ar tur­tų, o dėl mais­to Vos prieš ket­ve­rius me­tus Lie­tu­vai sto­jant į ES, smul­kie­siems žem­dir­biams bu­vo pa­siū­ly­ta pi­ni­gų, kad tik šie neau­gin­tų kar­vių, ne­sė­tų … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , , , | Komentuoti

Ar Kuba – jau be diktatoriaus F.Castro?

Fidelio Castro liga ir formalus valdžios perleidimas broliui Rauliui sukėlė komentarų bangą apie tai, kas laukia Kubos artimiausiai metais ar mėnesiais. Gamtos dėsniai veikia negailestingai… Kuo besirgtų ir kaip lengvai „besveiktų“ Fidelis, neišvengiamai artėja ta valanda, kai teks pranešti ir … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Nuomonė | Žymos: , , , , , , , , | Komentuoti