(Ne)mo­ka­mų ke­lių pink­lės

Nors Lie­tu­vo­je ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio mo­kė­ji­mo tvar­ka pa­gal eu­ro­pi­nius ka­no­nus bu­vo per­tvar­ky­ta ir įsi­ga­lio­jo dar 2007 m. lie­pos 1-ąją, ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se me­džio­jan­tiems po­li­ci­nin­kams ko­ne kas­dien įkliū­va ma­ši­nos, ant prie­ki­nio lan­go ne­tu­rin­čios va­di­na­mosios vin­jetės. T. y. do­ku­men­to, pa­tvir­ti­nan­čio fak­tą, kad su­mo­kė­tas ke­lių mo­kes­tis. Be­veik vi­siems iš­si­blaš­kė­liams to­kios akis­ta­tos su pa­rei­gū­nais su­ke­lia leng­vą šo­ką, nes mi­ni­ma­li bau­da už ko­mer­ci­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­lio eksp­loa­ta­vi­mą mo­ka­mais ke­liais neturint vinjetės– 600 li­tų.

Sko­lin­tos pro­ble­mos

Kau­nie­tis in­ži­nie­rius An­ta­nas N., dir­ban­tis vie­no­je me­ta­lo ap­dir­bi­mo bend­ro­vė­je, jau du mė­ne­sius gy­ve­na ne­ma­lo­nio­je ne­ži­nio­je. Vie­ną ge­gu­žės sa­vait­ga­lį jis su­si­ruo­šė į sos­ti­nę pa­dė­ti duk­ros šei­mai per­kraus­ty­ti bal­dų į nau­ją bu­tą. Į šią ke­lio­nę vy­ras lei­do­si kro­vi­ni­niu au­to­mo­bi­liu „Ford Tran­sit”, pa­si­sko­lin­tu iš dar­bo­vie­tės. Ta­čiau tik iš­va­žia­vu­sį iš Kau­no, ne­to­li „Ba­jor­kie­mio” užei­gos, pa­tru­liuojantys po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai su­stab­dė ir už­da­vė vie­nin­te­lį klau­si­mą: „Kur jū­sų vin­je­tė?”

„Ka­dan­gi ma­no veik­la ne­su­si­ju­si su trans­por­tu, pri­si­pa­ži­nau neiš­ma­nan­tis šių da­ly­kų ir pa­klau­siau, kaip rei­kė­tų elg­tis. Po­li­ci­nin­kai paaiš­ki­no, kad ar­ti­miau­sio­je de­ga­li­nė­je tu­riu įsi­gy­ti 24 val. ga­lio­jan­čią vin­je­tę ir ga­lė­siu ke­liau­ti to­liau. Ta­čiau net ir tai pa­da­ręs tu­rė­siu su­mo­kė­ti mi­ni­ma­lią bau­dą – 600 li­tų”, – pa­sa­ko­jo An­ta­nas N.

Vy­riš­kis pri­si­pa­ži­no, kad nuo­tai­ka su­ge­do ne tik dėl šei­mos biu­dže­tą skaus­min­gai pa­ko­re­guo­sian­čios bau­dos, bet ir dėl to, kad ta­po kal­tas be kal­tės.

„Sup­ran­tu, kad ne­ži­no­ji­mas neat­lei­džia nuo at­sa­ko­my­bės, ta­čiau po ne­lai­min­go­jo sa­vait­ga­lio apie sa­vo nuo­ty­kius pa­pa­sa­ko­jęs įmo­nės va­do­vams, nu­ste­bi­nau ir juos. Net­gi už bend­ro­vės trans­por­to par­ką at­sa­kin­gas žmo­gus bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad vi­si au­to­mo­bi­lio „Frod Tran­sit” do­ku­men­tai su­tvar­ky­ti ne­prie­kaiš­tin­gai. Juk ne­su­mo­kė­jus vi­sų mo­kes­čių neį­ma­no­ma gau­ti tech­ni­nės ap­žiū­ros ta­lo­no”, – dės­tė ne­lai­mė­lis.

Su­pai­nio­tos prie­vo­lės

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos (LAKD) ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Do­na­tas Du­do­nis ko­men­tuo­da­mas šią is­to­ri­ją tei­gė, kad ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tis su tech­ni­nė­mis ap­žiū­ro­mis ne­tu­ri nie­ko bend­ra.

„Ti­kė­ti­na, kad šiuo at­ve­ju vai­ruo­to­jas gal­vo­je tu­rė­jo trans­por­to prie­mo­nės sa­vi­nin­ko ar val­dy­to­jo mo­kes­tį, kurį privaloma mokėti už transporto priemones, sverančias po 12 t. Jis iš tie­sų mo­ka­mas ban­kuo­se, nu­ro­dant tam tik­rą įmo­kos ko­dą, o do­ku­men­tą, pa­tvir­ti­nan­tį at­lik­tą ope­ra­ci­ją, pri­va­lu tu­rė­ti per tech­ni­nę ap­žiū­rą. Dėl ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio yra vi­sai ki­taip. Lie­tu­vo­je tik 18 ma­gist­ra­li­nių ke­lių – nuo A1 iki A18 – yra mo­ka­mi va­žiuo­jant ko­mer­ci­nės pa­skir­ties au­to­mo­bi­liais. Bend­ras to­kių ke­lių il­gis – apie 1800 km. Bet ku­rį mies­te­lį ga­li­ma pa­siek­ti va­žiuo­jant re­gio­ni­niais ke­liais, tuo­met prie­vo­lės mo­kė­ti nė­ra. Ta­čiau ke­liau­jant pa­grin­di­niais trans­por­to ko­ri­do­riais bū­ti­na su­mo­kė­ti ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį, o tai pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą – vin­je­tę – už­si­kli­juo­ti ant au­to­mo­bi­lio prie­ki­nio lan­go”, – aiš­ki­no D.Du­do­nis.

LAKD ge­ne­ra­li­nio di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas tei­gė, kad jei va­žiuo­ti ma­gist­ra­li­niais ke­liais pri­rei­kia tik ret­kar­čiais, įsta­ty­me nu­ma­ty­ta ga­li­my­bė įsi­gy­ti vin­je­tę, ga­lio­jan­čią 1, 7 ar 30 die­nų. Įsi­gi­jus me­tus ga­lio­jan­čią vin­je­tę ne­rei­kia mo­kė­ti jo­kių pa­pil­do­mų mo­kes­čių už ke­lio­nes ma­gist­ra­li­niais ke­liais sa­vait­ga­liais ar šven­čių die­no­mis, kaip kad kar­tais klai­din­gai tei­gia­ma.

Paš­ne­ko­vas taip pat at­krei­pė dė­me­sį, kad ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį su­mo­kė­ti lai­kan­tis se­no­sios tvar­kos (t. y. per­ve­dus pi­ni­gus ir tu­rint tai pa­tvir­ti­nan­tį do­ku­men­tą) bu­vo ga­li­ma iki 2007 m. lie­pos 1-osios. Ka­dan­gi toks do­ku­men­tas ga­lio­ja me­tus, nuo 2008 m. lie­pos 1-osios ga­lio­ja tik nau­jo­sios vin­je­tės.

„In­for­ma­ci­ja apie pa­si­kei­tu­sią ke­lių mo­kes­čio tvar­ką prieš me­tus bu­vo skel­bia­ma vi­so­je ži­niask­lai­do­je, to­dėl keis­ta, kad lig šiol yra to ne­ži­nan­čių. Juo la­biau kad iš es­mės kei­tė­si tik mo­kė­ji­mo for­ma ir ta­ri­fai, bet ne prie­vo­lė mo­kė­ti už nau­do­ji­mą­si ma­gist­ra­li­niais ke­liais. Jei įmo­nių bu­hal­te­riai lig šiol mo­ka per­ves­da­mi į są­skai­tą ban­ke, tie pi­ni­gai ke­liau­ja į biu­dže­tą, ta­čiau ne ke­li­nin­kams. Tai reiš­kia, kad mo­kes­tis ne­su­mo­ka­mas ir kiek­vie­nas su­si­dū­ri­mas su po­li­ci­jos, ke­lių ins­pek­ci­jos ar mui­ti­nės pa­rei­gū­nais ga­li baig­tis bau­da. Jos dy­dis svy­ruo­ja nuo 600 iki 2600 li­tų – tai tik­rai ne­ma­žai”, – pri­pa­ži­no D.Du­do­nis.

Vi­suo­ti­nio mo­kes­čio vi­zi­jos

Prieš ke­le­tą me­tų po­li­ti­kai pus­bal­siu ap­ta­ri­nė­jo ga­li­my­bę įves­ti vi­suo­ti­nį ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­tį, ku­rį tek­tų mo­kė­ti ir nuo­sa­vus leng­vuo­sius au­to­mo­bi­lius tu­rin­tiems žmo­nėms. Ta­čiau su­lau­kus ne­pa­lan­kios vi­suo­me­nės reak­ci­jos, šie pro­jek­tai at­si­dū­rė įsta­ty­mų lei­dė­jų stal­čių gi­lu­mo­je.

„Vy­riau­sy­bės su­da­ry­ta dar­bo gru­pė nag­ri­nė­jo au­to­mo­bi­lių par­ko at­nau­ji­ni­mo pro­gra­mą ir svars­tė ga­li­my­bes kaip vie­ną iš rin­kos re­gu­lia­vi­mo sver­tų nau­do­ti ke­lių mo­kes­tį. Ta­čiau vė­liau jo­kie ki­ti spren­di­mai ne­bu­vo priim­ti, nes to­kį mo­kes­tį pa­tvir­ti­nę po­li­ti­kai, be abe­jo­nės, su­lauk­tų vai­ruo­to­jų kri­ti­kos. Ti­kė­ti­na, kad ar­ti­miau­sio­je atei­ty­je da­bar­ti­nė tvar­ka ne­si­keis, nors dau­ge­ly­je Eu­ro­pos ša­lių to­kie mo­kes­čiai įves­ti. Šiuo me­tu už nau­do­ji­mą­si ke­liais ne­rei­kia mo­kė­ti lengviesiems automobiliams tik Len­ki­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, Skan­di­na­vi­jos ša­ly­se, kai­my­nė­se Lat­vi­jo­je ir Es­ti­jo­je”, – pa­sa­ko­jo D.Du­do­nis

Kai ku­rie spe­cia­lis­tai ma­no, kad nau­do­jant ke­lių mo­kes­tį ga­li­ma efek­ty­viai re­gu­liuo­ti trans­por­to srau­tus ir ma­žin­ti spūs­čių pro­ble­mą. An­tai Stok­hol­me ir Lon­do­ne ap­mo­kes­ti­nus įva­žia­vi­mą į cent­ri­nę mies­to da­lį, spūs­tys su­ma­žė­jo be­veik treč­da­liu.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Transportas su žyma , , , , .

2 atsiliepimai į "(Ne)mo­ka­mų ke­lių pink­lės"

  1. valdas

    negrazu, bauskite valdzios atstovus kurie naudoja transporta asmeniniams tikslams.Pirma tie baisiai brangus keliai buvo nutiesti ne tos vyriausybes,norite kel. mokescio kaip vakarose, duokite algas vakarietiskas ar nors skandinaviskas kurie nemoka uz kelius, fui kokie begedziai.

  2. as

    mnau toki ziopla darbininka kuris atsakingas uz transporta senai reikejo vyti lauk. visi normalus zmones tai jau senai zino, o tas zioplius atseit nezino. as cia apie atsakinga toje imoneje uz transporta.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.