Žymos archyvas: riaus

(Ne)mo­ka­mų ke­lių pink­lės

Nors Lie­tu­vo­je ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio mo­kė­ji­mo tvar­ka pa­gal eu­ro­pi­nius ka­no­nus bu­vo per­tvar­ky­ta ir įsi­ga­lio­jo dar 2007 m. lie­pos 1-ąją, ma­gist­ra­li­niuo­se ke­liuo­se me­džio­jan­tiems po­li­ci­nin­kams ko­ne kas­dien įkliū­va ma­ši­nos, ant prie­ki­nio lan­go ne­tu­rin­čios va­di­na­mosios vin­jetės. T. y. do­ku­men­to, pa­tvir­ti­nan­čio fak­tą, kad su­mo­kė­tas … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Transportas | Žymos: , , , , | komentarai 2

Pui­kus ap­tar­na­vi­mas – de­fi­ci­tas

Ka­vi­nės ir ba­rai va­sa­ros se­zo­no pra­džią pa­skel­bu­sia­me pa­jū­ry­je jau ūžia. Ne­re­tai klien­tai na­mo par­si­ne­ša slo­gius įspū­džius, nes ap­tar­na­vi­mas mai­ti­ni­mo įstai­go­se – ne be prie­kaiš­tų. Ras­ti dar­buo­to­jų su­dė­tin­ga Šven­to­jo­je įsi­kū­ru­sios ka­vi­nės „Par­še­lio ro­jus“ sa­vi­nin­kas, bu­vęs Pa­lan­gos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , , , , , , , , , | Komentuoti

Į mo­kyk­las grįš die­tos vai­kams

Nuo ki­tų moks­lo me­tų moks­lei­viai tu­rė­tų bū­ti mai­ti­na­mi vi­sa­ver­čiu mais­tu. Žadama, kad į mo­kyk­las grįš ir tau­so­jan­tis – die­ti­nis – mai­ti­ni­mas. Mais­tas – tik ko­ky­biš­kas Vi­si uos­ta­mies­čio moks­lei­viai gau­na karš­tą mais­tą, ta­čiau die­ti­nė mi­ty­ba neor­ga­ni­zuo­ja­ma nė vie­no­je ug­dy­mo įstai­go­je, nors … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Švietimas | Žymos: , | Komentuoti

Ka­rai dėl mais­to

Ky­lan­čios pro­duk­tų kai­nos žmo­ni­ją grą­ži­na į pir­mykš­čius lai­kus, kai gen­tys tar­pu­sa­vy­je ko­vo­jo ne dėl įta­kos, val­džios ar tur­tų, o dėl mais­to Vos prieš ket­ve­rius me­tus Lie­tu­vai sto­jant į ES, smul­kie­siems žem­dir­biams bu­vo pa­siū­ly­ta pi­ni­gų, kad tik šie neau­gin­tų kar­vių, ne­sė­tų … Skaityti toliau

Paskelbta kategorijoje Ekonomika | Žymos: , , , | Komentuoti