Į mo­kyk­las grįš die­tos vai­kams

Nuo ki­tų moks­lo me­tų moks­lei­viai tu­rė­tų bū­ti mai­ti­na­mi vi­sa­ver­čiu mais­tu. Žadama, kad į mo­kyk­las grįš ir tau­so­jan­tis – die­ti­nis – mai­ti­ni­mas.

Mais­tas – tik ko­ky­biš­kas

Vi­si uos­ta­mies­čio moks­lei­viai gau­na karš­tą mais­tą, ta­čiau die­ti­nė mi­ty­ba neor­ga­ni­zuo­ja­ma nė vie­no­je ug­dy­mo įstai­go­je, nors penk­ta­da­lis moks­lei­vių tu­ri virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų.

Va­kar Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­re mo­kyk­lo­se dir­ban­čios spe­cia­lis­tės bu­vo su­pa­žin­din­tos su dar va­sa­rį pa­tvir­tin­to­mis nau­jo­mis vai­kų mai­ti­ni­mo hi­gie­nos nor­mo­mis.

Klai­pė­dos vi­suo­me­nės svei­ka­tos cent­ro Vi­suo­me­nės svei­ka­tos sau­gos kont­ro­lės sky­riaus ve­dė­ja As­ta Šle­pe­tie­nė ti­ki, kad hi­gie­nos nor­mos pa­kei­ti­mai įpa­rei­gos mo­kyk­lų val­gyk­lų dar­buo­to­jus ruoš­ti vi­sa­ver­tį mais­tą.

Au­to­ma­tus – iš­gui­ti

Nau­ji hi­gie­nos nor­mų rei­ka­la­vi­mai at­si­ra­do no­rint iš mo­kyk­lų iš­gui­ti va­di­na­mo­jo ne­svei­ko mais­to au­to­ma­tus. Uos­ta­mies­čio mo­kyk­lo­se to­kių pa­sta­ty­ti trys.

Pa­gal nau­jus rei­ka­la­vi­mus val­gia­raš­ty­je tu­rės bū­ti nu­ro­dy­ta ir ener­gi­nė pa­tie­ka­lo ver­tė.

Moks­lei­viai taip bus ug­do­mi su­si­skai­čiuo­ti per die­ną su­var­to­ja­mų ka­lo­ri­jų kie­kį, taip pat dau­giau dė­me­sio bus ski­ria­ma svei­ko mai­ti­ni­mo­si įgū­džiams for­muo­ti.

Į mo­kyk­las bus sie­kia­ma grą­žin­ti ir tau­so­jan­tį mai­ti­ni­mą (die­ti­nę mi­ty­bą), ku­ris, Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, bu­vo pa­mirš­tas. Tai ypač ak­tua­lu pra­stė­jant mo­ki­nių svei­ka­tai.

Dar­žo­ves re­ko­men­duo­ja­ma įsi­gy­ti iš eko­lo­gi­nių ūkių, nors pri­pa­žįs­ta­ma, kad tai ge­ro­kai pa­di­din­tų pa­tie­ka­lų kai­ną.

Pa­sak Res­pub­li­ki­nio mi­ty­bos cent­ro vy­riau­sio­sios spe­cia­lis­tės Bro­nės Ži­lė­nie­nės, moks­lei­vių mi­ty­bai skir­ti daug dė­me­sio rei­kia to­dėl, kad šio am­žiaus jie in­ten­sy­viai au­ga, di­de­li mo­ky­mo­si krū­viai taip pat rei­ka­lau­ja dau­giau ener­gi­jos. Be to, dau­ge­lį li­gų le­mia bū­tent ne­ra­cio­na­li mi­ty­ba.

Dau­gė­ja pa­žei­di­mų

Iš 39 uos­ta­mies­čio mo­kyk­lų de­vy­nio­se mais­tą ga­mi­na pri­va­čios bend­ro­vės. Mo­kyk­lų val­gyk­las tik­ri­nu­si Klai­pė­dos mies­to vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Mais­to sky­riaus ve­dė­ja Jū­ra­tė Ma­čiu­lie­nė pa­si­džiau­gė, kad vi­so­se ug­dy­mo įstai­go­se vai­kai gau­na šil­tą mais­tą, kai Lie­tu­vo­je 15 pro­cen­tų moks­lei­vių tu­ri ten­kin­tis šal­tais už­kan­džiais.

Šil­tą mais­tą or­ga­niz­mas ge­riau pa­si­sa­vi­na bei virš­ki­na. Jis il­giau tei­kia so­tu­mo jaus­mą.

Klai­pė­dos mo­kyk­lo­se ran­da­ma dau­giau pa­žei­di­mų nei ki­tuose miestuose. Kont­ro­lie­riai daž­niau­siai ap­tin­ka bend­rų hi­gie­nos trū­ku­mų.

Prie pa­žei­di­mų di­dė­ji­mo pri­si­de­da ir mo­kyk­lų val­gyk­las pa­mė­gę ap­lin­ki­nių įstai­gų dar­buo­to­jai. Tad dėl išau­gu­sio dar­bo krū­vio vi­rė­jos ne­be­pai­so kai ku­rių rei­ka­la­vi­mų.

Tė­vai ne­lin­kę skųs­ti vai­kų lan­ko­mų mo­kyk­lų val­gyk­lų. Per­nai su­lauk­ta vos sep­ty­nių skun­dų, iš ku­rių du pa­si­tvir­ti­no. Iš vi­sų klai­pė­die­čių dėl mais­to ko­ky­bės tar­ny­ba per me­tus su­lau­kia per 200 skun­dų.

Daž­niau­siai tė­vai ne­pa­ten­kin­ti, kad mo­kyk­lų val­gyk­lo­se pa­tie­ka­lai bū­na šal­ti, ne­ska­nūs, daž­nai kar­to­ja­si, pa­si­tai­ko blo­gai iš­plau­tų in­dų.

Bū­ti­nas re­mon­tas

J.Ma­čiu­lie­nė liūd­nai kons­ta­ta­vo, kad net 36 mo­kyk­loms bū­ti­nas val­gyk­lų re­mon­tas.

Pu­sei jų rei­kia ka­pi­ta­li­nio re­mon­to, ypač blo­ga si­tua­ci­ja „Ait­va­ro” gim­na­zi­jo­je.

Ta­čiau Klai­pė­dos sa­vi­val­dy­bė šiais me­tais val­gyk­lų re­mon­tui ne­sky­rė nė li­to.

Klai­pė­dos mies­to vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Mais­to sky­riaus ve­dė­ją nu­ste­bi­no, kad nė vie­na mo­kyk­la, iš­sky­rus in­ter­na­ti­nes, neor­ga­ni­zuo­ja tau­so­jan­čio mai­ti­ni­mo.

Ser­gan­čių vai­kų skai­čius nuo­lat au­ga – 20 pro­cen­tų mokyklose besimokančių nepilnamečių tu­ri virš­ki­ni­mo su­tri­ki­mų.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Švietimas su žyma , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.