Pui­kus ap­tar­na­vi­mas – de­fi­ci­tas

Ka­vi­nės ir ba­rai va­sa­ros se­zo­no pra­džią pa­skel­bu­sia­me pa­jū­ry­je jau ūžia. Ne­re­tai klien­tai na­mo par­si­ne­ša slo­gius įspū­džius, nes ap­tar­na­vi­mas mai­ti­ni­mo įstai­go­se – ne be prie­kaiš­tų.

Ras­ti dar­buo­to­jų su­dė­tin­ga

Šven­to­jo­je įsi­kū­ru­sios ka­vi­nės „Par­še­lio ro­jus“ sa­vi­nin­kas, bu­vęs Pa­lan­gos vieš­bu­čių ir res­to­ra­nų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas Gin­tau­tas Re­ka­šius tvir­ti­no, kad dar­buo­to­jų paieš­kos ir šie­met – tik­ras gal­vos skaus­mas pa­jū­rio vers­li­nin­kams: „Prob­le­mos kar­to­ja­si. Ras­ti ge­rą pa­da­vė­ją ar bar­me­ną – tik­ras iš­šū­kis“.

Šven­to­jiš­kis spė­jo, kad dar­buo­to­jų po­rei­kis va­sa­rą pa­jū­ry­je išau­ga de­šimt ar pen­kio­li­ka kar­tų. Vers­li­nin­ko nuo­mo­ne, ypač sun­ku su­bur­ti pa­ti­ki­mą ko­man­dą mai­ti­ni­mo įmo­nėms, ku­rios dir­ba tik se­zo­no me­tu.

Anot G.Re­ka­šiaus, dar­buo­to­jų ieš­ko­ma vi­sais įma­no­mais bū­dais – vers­li­nin­kai nar­šo in­ter­ne­te, skel­bia­si laik­raš­čiuo­se, mi­na ke­lius į Dar­bo bir­žą. No­rin­tie­ji va­sa­rą pa­jū­ry­je pa­dir­bė­ti pa­da­vė­jais ar bar­me­nais ir­gi ne­snau­džia. „Daž­nai jie pa­tys atei­na į ka­vi­nes, skam­bi­na. Įsid­rą­si­na vis jau­nes­ni žmo­nės“, – sa­kė ka­vi­nės sa­vi­nin­kas.

Trūks­ta bend­ra­vi­mo įgū­džių

Di­de­li pre­ten­den­tų už­mo­jai ne­re­tai su­bliūkš­ta po pir­mų­jų su­si­dū­ri­mų su mil­ži­niš­kais al­ka­nų ir iš­troš­ku­sių poil­siau­to­jų srau­tais. „Vien no­ro neuž­ten­ka. Pa­žy­mė­ji­mas, gau­tas Dar­bo rin­kos mo­ky­mo cent­re ar ki­to­je įstai­go­je, taip pat nė­ra svar­biau­sias da­ly­kas. Rei­kia įgū­džių, spe­ci­fi­nių bū­do sa­vy­bių. Svar­bi vi­su­ma. Žmo­gus ga­li trykš­ti pa­slau­gu­mu, bet jei dvoks pra­kai­tu, darb­da­vys grei­tai su juo at­si­svei­kins, kaip ir su to­kiu, ku­ris pa­si­ry­žęs šyp­so­tis ne­tu­rė­da­mas prie­ki­nio dan­ties“, – dės­tė G.Re­ka­šius.

Bend­ra­vi­mo su klien­tais pro­ble­mos – vie­nos opiau­sių. G.Re­ka­šius pri­si­mi­nė jį pri­bloš­ku­sį tra­gi­ko­miš­ką at­ve­jį: „Ka­vi­nė­je žmo­nės už­si­sa­kė la­ši­šos keps­nį. Pa­pie­ta­vę pa­dė­ko­jo ir pa­si­tei­ra­vo juos ap­tar­na­vu­sios jau­nos kre­tin­giš­kės, iš kur to­ji gar­di žu­vis. „Iš šal­dy­tu­vo“, – ra­miau­siai pa­reiš­kė pa­da­vė­ja“.

Graibs­to pra­kti­kan­tus

Kad bend­ra­vi­mas su klien­tais yra di­džiu­lė pro­ble­ma, pri­pa­ži­no ir Klai­pė­dos tu­riz­mo mo­kyk­los, ren­gian­čios pa­da­vė­jus ir bar­me­nus, Vieš­bu­čių, res­to­ra­nų ir vie­šo­jo mai­ti­ni­mo sky­riaus ve­dė­ja Mil­da Nag­rec­kie­nė.

Sky­riaus ve­dė­ja tvir­ti­no, kad pro­fe­si­nių ži­nių ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se pra­de­dan­tiems dirb­ti ug­dy­ti­niams pa­kan­ka. Sun­kiau­siai įkan­da­mas rie­šu­tė­lis – ko­mu­ni­ka­ci­ja. „Mo­kyk­lo­je tam ski­ria­mas di­de­lis dė­me­sys, bet jau­nuo­liams pra­kti­kos me­tu ne­re­tai iš­ky­la sun­ku­mų“, – sa­kė M.Nag­rec­kie­nė.

Klai­pė­dos tu­riz­mo mo­kyk­lo­je, bai­gę pu­sant­rų me­tų truk­mės pro­gra­mą, pa­da­vė­jų ir bar­me­nų dip­lo­mus šie­met ga­vo try­li­ka jau­nuo­lių.

„Gru­pė bu­vo ne­di­de­lė. La­biau jau­ni­mą do­mi­na pla­tes­nė, per­spek­ty­ves­nė vi­rė­jo ir bar­me­no spe­cia­ly­bė. No­rin­čių­jų ją įgy­ti ne­trūks­ta, kas­met pa­ruo­šia­me po tris gru­pes“, – aiš­ki­no M.Nag­rec­kie­nė.

Barmenais, padavėjais ar virėjais norintys būti jaunuoliai privalo atlikti praktiką maitinimo įstaigose Klaipėdoje arba kituose apskrities miestuose. M.Nagreckienė neslėpė, kad darbdaviai mokinius „medžioja“: „Ne visų restoranų, kavinių vadovams, norintiems priimti praktikantus, galime jų pasiūlyti. Poreikis didelis. Kai kurie jaunuoliai įdarbinami jau praktikos metu“.

Misija neįmanoma?

Palangoje įsikūrusio penkių žvaigždučių viešbučio „Vanagupė“ restorano „L‘Ambra Rossa“ barmenas Rimas Kedikas tikino galįs suprasti verslininkų rūpesčius. Gerų darbuotojų paieškas jis apibūdino panaudodamas skambų filmo pavadinimą. „Misija neįmanoma“, – tvirtino R.Kedikas.

Jau dešimt metų prie baro stovintis vyras kritiškai vertino aptarnavimo kokybę ir kultūrą didžiausiame šalies kurorte. „Išsiskiria J.Basanavičiaus gatvė, ypač vasaros savaitgaliais, kai žmonės į kavines plūsta konvejeriu. Darbuotojai nespėja. Bene didžiausias jų rūpestis – kuo greičiau apsisukti. Dėmesingumo daugelis klientų turbūt pasigenda“, – dėstė R.Kedikas.

Neseniai palangiškiui pasitaikė proga įvertinti, kaip triūsia padavėjai ir barmenai Vokietijoje: „Restoranuose ir kavinėse dirba nemažai turkų, italų. Tikriausiai paslaugumas – šių tautybių žmonių genuose. Sugebėjimas įtikti, pamaloninti klientus nusveria nežymius etiketo trūkumus“.

Konkurse dalyvauti nepanoro

Palangos savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Irena Šatkauskienė teigė suprantanti, kad nuo to, kaip klientai kavinėse ir restoranuose aptarnaujami, neretai priklauso ir miesto vertinimas, jo įvaizdis.

Todėl Palangos savivaldybė pirmoji šalyje pernai organizavo konkursą, kurio metu vadinamuoju slapto pirkėjo principu buvo vertinama aptarnavimo paslaugų kokybė maitinimo įstaigose. Tačiau norą dalyvauti konkurse pareiškė vos dešimt kavinių ir restoranų. I.Šatkauskienė neslėpė, kad buvo laukta didesnio aktyvumo. „Galbūt dalis verslininkų išsigando, nes pamanė, kad nustatytus trūkumus skelbsime viešai. To nesiėmėme daryti. Konkurso dalyviai gavo tik naudos – kiekvienam buvo pateikta ataskaita, suteikianti informacijos, į kokius niuansus verta atkreipti dėmesį, ką reikėtų patobulinti. Galima tai vadinti nemokama konsultacija“, – samprotavo I.Šatkauskienė.

Patarimų nedalija

Aptarnavimas Palangos kavinėse ir restoranuose buvo vertinamas atsižvelgiant į tai, kaip klientai pasitinkami, kaip jais rūpinamasi, kai šie prisėda prie staliuko, kaip žmonės išlydimi.

Paaiškėjo, kad daugumos maitinimo įstaigų darbuotojai nėra linkę siūlyti savo pagalbą išsirenkant patiekalą iš valgiaraščio, nors klientai neretai norėtų sulaukti patarimo. Paprašius pagalbos, ji ne visuomet suteikiama noriai. Nedaugelis darbuotojų drįsta rekomenduoti patiekalus. Slaptų pirkėjų vizitų metu nedaugelis padavėjų galėjo atsakyti, kiek teks laukti norimo patiekalo.

Nustatyta, kad aptarnavimas atsiskaitymo metu maitinimo įstaigose dažniausiai vyko greitai ir sklandžiai. Klientui sumokėjus ne visi padavėjai linkę išlaikyti kontaktą su juo – pavyzdžiui, palinkėti geros dienos ar vėl apsilankyti kavinėje.

Antrąjį konkursą Palangoje planuojama skelbti rudenį.

Kurorto savivaldybė svarsto galimybę kitąmet organizuoti specialius mokymus aptarnaujančiajam kavinių, restoranų personalui. „Visgi neaišku, kiek tai duotų naudos, nes darbuotojų kaita įmonėse nemaža“, – samprotavo Ekonominės plėtros skyriaus vadovė.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.