Našlių ir našlaičių pensijų skyrimas ir mokėjimas

„Sodros“ specialistai dažnai sulaukia klausimų apie našlių ir našlaičių pensijas, taip pat pasitaiko atvejų, kai asmenys pavėluotai kreipiasi dėl tokių pensijų skyrimo.

Dėl šių priežasčių dar kartą informuojame apie našlių ir našlaičių pensijų skyrimą, teisės į šias pensijas nustatymą, apie dokumentus, reikalingus šioms pensijoms skirti, bei tokių pensijų mokėjimo aplinkybes.

Kada skiriamos našlių ir našlaičių pensijos?

Našlių ir našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos remiantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu (Žin., 1994, Nr. 59-1153; Žin., 2005, Nr. 71-2555) bei Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais (Žin., 1994, Nr.91-1781; Žin., 2005, Nr. 83-3066).

Šios pensijos skiriamos mirusiojo (arba nustatyta tvarka pripažinto mirusiu ar nežinia kur esančiu), drausto valstybiniu socialiniu pensijų draudimu, sutuoktiniui ir vaikams (taip pat jiems prilygintiems asmenims), jeigu mirusysis buvo įgijęs teisę gauti valstybinę socialinio draudimo netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – invalidumo) arba senatvės pensiją (priklausomai nuo jo amžiaus) arba vieną iš šių pensijų gavo.

Jeigu iki mirties asmuo pensijų negavo, laikoma, kad jis buvo įgijęs teisę gauti netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – invalidumo) arba senatvės pensiją (priklausomai nuo amžiaus) ir mirties dieną turėjo minimalų stažą pensijai skirti.

Našlių ir našlaičių pensija neskiriama, o paskirtosios mokėjimas nutraukiamas asmenims, teismo nuosprendžiu pripažintiems kaltais už tyčinio nusikaltimo mirusiajam, už kurį ši pensija skiriama ar paskirta, padarymą.

Kas turi teisę gauti našlių pensiją už iki 1995 m. sausio 1 d. mirusį sutuoktinį?

Tokią teisę turi:

– našlė arba našlys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus ar pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 07 01 – invalidais) tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų, taip pat slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100 procentų netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki jiems sukako 18 metų ir jeigu jiems mokama maitintojo netekimo, valstybinė socialinio draudimo našlaičių ar šalpos našlaičių pensija.

– našlė arba našlys, kurie sulaukė senatvės pensijos amžiaus ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki sutuoktinio mirties arba sulaukė tokio amžiaus per 5 metus po sutuoktinio mirties.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

– minėti asmenys turi teisę gauti našlių pensiją tik tuo atveju, jei sutuoktinis, miręs po Valstybinio socialinio draudimo įstatymo įsigaliojimo, t. y. po 1991 m. birželio 1 d., mirties dieną buvo nuolatinis Lietuvos Respublikos gyventojas;

– našlei ar našliui, gaunančiam našlių pensiją už mirusį iki 1995 m. sausio 1 d. sutuoktinį, pensijos mokėjimas nutraukiamas naujai susituokus;

– našlė arba našlys, neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti pensiją tik tuo atveju, jei nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai.

Koks našlių pensijos už iki 1995 m. sausio 1 d. mirusį sutuoktinį dydis?

Tokios pensijos dydis – 25 procentai 2002 metų kovo mėnesį galiojusios valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio, t. y. 34,50 Lt (138 x 0,25). Patvirtinus naują, didesnį bazinės pensijos dydį, našlių pensijos nedidinamos.

Kas turi teisę gauti našlių pensiją už po 1995 m. sausio 1 d. mirusį asmenį?

Teisę gauti tokią pensiją turi vienas iš šių asmenų:

– našlė arba našlys, auginantys mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugantys namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100 procentų netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki jiems sukako 18 metų ir jeigu jiems mokama valstybinė socialinio draudimo našlaičių ar šalpos našlaičių pensija;

– našlė arba našlys, kurie sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 07 01 – invalidais) tuo metu, kai augino mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), taip pat slaugė namuose mirusiojo vaikus (įvaikius), kuriems nustatyta 75-100 procentų netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki jiems sukako 18 metų ir jeigu jiems mokama valstybinė socialinio draudimo našlaičių ar šalpos našlaičių pensija;

– našlė arba našlys, kurie sukako senatvės pensijos amžių ar buvo pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki sutuoktinio mirties arba sukako tokį amžių ar pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 07 01 – invalidais) per 5 metus po sutuoktinio mirties.

– faktinis sutuoktinis, jei turėjo su mirusiuoju vaikų, kuriuos augina iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), arba kuriuos slaugo namuose dėl to, kad jiems nustatyta 75-100 procentų netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki jiems sukaks 18 metų, jeigu jiems mokama valstybinė socialinio draudimo našlaičių ar šalpos našlaičių pensija, jeigu nėra mirusio asmens sutuoktinio (t. y. našlio ar našlės), kuriam gali būti paskirta našlių pensija.

Jeigu nėra aukščiau išvardytų asmenų (t.y. nei našlio, nei faktinio sutuoktinio), teisę gauti našlių pensiją turi Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nustatyta tvarka pripažintas globėju (rūpintoju) asmuo, auginantis mirusio asmens vaikus (įvaikius) iki 18 metų (bendrojo lavinimo ir profesinių mokyklų dieninių skyrių moksleivius – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 19 metų), taip pat nustatyta tvarka pripažintas globėju asmuo, slaugantis namuose mirusiojo vaikus (įvaikius) kuriems nustatyta 75-100 procentų netekto darbingumo (iki 2005 07 01 – I invalidumo grupė), jeigu šie vaikai (įvaikiai) buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki jiems sukaks 18 metų ir jeigu jiems mokama valstybinė socialinio draudimo našlaičių ar šalpos našlaičių pensija.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

– našlei ar našliui, taip pat faktiniam sutuoktiniui, gaunančiam našlių pensiją, pensijos mokėjimas nutraukiamas naujai susituokus;

– našlė arba našlys, neturėję su mirusiu sutuoktiniu vaikų, turi teisę gauti pensiją tik tuo atveju, jei nuo santuokos įregistravimo nustatyta tvarka iki sutuoktinio mirties dienos praėjo ne mažiau kaip 5 metai;

– asmeniui, turinčiam teisę gauti kelias našlių pensijas, jo pasirinkimu skiriama ir mokama tik viena iš jų.

Koks našlių pensijos už po 1995 m. sausio 1 d. mirusį asmenį dydis?

Jeigu mirusysis iki mirties dienos gavo senatvės, invalidumo ar netekto darbingumo pensijas, našlių pensija skiriama 20 procentų mirusiajam paskirtos pensijos dydžio, apskaičiuoto pagal 2002 metų kovo mėnesį buvusį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį (138 Lt) ir 2002 metų kovo mėnesį galiojusias vidutines mėnesines draudžiamąsias pajamas (886 Lt).

Jeigu mirusysis iki mirties dienos negavo jokios pensijos, jam paskiriama galėjusi priklausyti netekto darbingumo (kaip netekusiems 60-70 procentų darbingumo) arba senatvės (jeigu miręs asmuo jau buvo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus) pensija. Našlių pensijos dydis apskaičiuojamas pagal 2002 metų kovo mėnesį buvusį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį (138 Lt) ir 2002 metų kovo mėnesį galiojusias vidutines mėnesines draudžiamąsias pajamas (886 Lt).

Jeigu mirusysis iki mirties dienos gavo išankstinę senatvės pensiją, 20 procentų našlių pensija skiriama atsižvelgiant į mirusiojo gautos išankstinės senatvės pensijos dydį.

Jeigu mirusysis išankstinę senatvės pensiją buvo gavęs anksčiau, 20 procentų našlių pensija skiriama atsižvelgiant į mirusiojo gautos senatvės, invalidumo ar netekto darbingumo pensijos dydį arba į galėjusios asmeniui priklausyti senatvės ar netekto darbingumo pensijos dydį (priklausomai nuo amžiaus).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

– patvirtinus naują, didesnį valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos ar (ir) einamųjų metų draudžiamųjų pajamų dydį, paskirtoji našlių pensija nedidinama;

– jeigu teisę gauti našlių pensiją turi keli globėjai (rūpintojai), 20 procentų mirusiojo gautos ar galėjusios priklausyti pensijos padalijama kiekvienam po lygiai.

Kas turi teisę gauti našlaičių pensiją už iki 1995 m. sausio 1 d. ir po 1995 m. sausio 1 d. mirusius tėvus (įtėvius)?

Teisę gauti valstybinio socialinio draudimo našlaičių pensiją turi mirusiojo:

– vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie buvo pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 07 01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (iki 2005 07 01 – invalidai);

– posūniai ir podukros, kurie buvo mirusiojo patėvio (pamotės) išlaikomi ir iki jo mirties neturėjo teisės gauti našlaičių pensijos už tėvus, turi teisę gauti našlaičių pensiją tokiomis pat sąlygomis, kaip ir mirusiojo vaikai;

– nustatyta tvarka įregistruotų aukštųjų, aukštesniųjų, profesinių bei bendrojo lavinimo mokyklų dieninių skyrių studentai ir moksleiviai – iki šių mokyklų baigimo, bet ne ilgiau, negu kol jiems sukaks 24 metai.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

– mirusiojo vaikams, turintiems teisę gauti našlaičių pensiją, ši teisė išlieka taip pat tada, kai juos kas nors įvaikina;

– našlaičiams, netekusiems abiejų tėvų, našlaičių pensija skiriama už kiekvieną iš mirusių tėvų atskirai;

– asmenims, tuo pat metu turintiems teisę gauti našlių ir našlaičių valstybines socialinio draudimo pensijas, skiriama didesnioji arba jų pasirinkimu viena iš šių pensijų.

Koks našlaičių pensijos dydis?

Našlaičių pensija skiriama 30 procentų mirusiam asmeniui paskirtos arba galėjusios priklausyti netekto darbingumo pensijos dydžio, nustatyto asmenims, netekusiems 60-70 procentų darbingumo, ar senatvės pensijos (jeigu jis jau buvo sukakęs senatvės pensijos amžių).

Jeigu mirusysis iki mirties dienos gavo išankstinę senatvės pensiją, 30 procentų našlaičių pensija skiriama atsižvelgiant į mirusiojo gautos išankstinės senatvės pensijos dydį.

Jeigu mirusysis išankstinę senatvės pensiją buvo gavęs anksčiau, 30 procentų našlaičių pensija skiriama atsižvelgiant į mirusiojo gautos senatvės, invalidumo ar netekto darbingumo pensijos dydį arba į galėjusios asmeniui priklausyti senatvės ar netekto darbingumo pensijos dydį (priklausomai nuo amžiaus).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

– jei teisę gauti našlaičių pensiją turi daugiau nei vienas vaikas, kiekvienam skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų ir ne daugiau kaip 80 procentų visos mirusiojo gautos ar galėjusios priklausyti pensijos dydžio;

– kai nėra asmenų, turinčių teisę gauti našlių pensiją, kiekvienam našlaičiui skiriama po lygiai, bet ne daugiau kaip po 30 procentų visos mirusiojo gautos ar galėjusios priklausyti pensijos ir ne daugiau kaip 100 procentų šios pensijos dydžio;

– patvirtinus naują, didesnį, valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydį ar (ir) naujas einamųjų metų draudžiamąsias pajamas, našlaičių pensijos yra atitinkamai didinamos.

Kokių dokumentų reikia našlių ir našlaičių pensijai paskirti?

Kreipiantis dėl našlių ir našlaičių pensijos skyrimo už asmenį, iki mirties gavusį senatvės, netekto darbingumo arba invalidumo pensiją, teritoriniam „Sodros“ skyriui reikia pateikti:

– asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, t.y. pasą, asmens tapatybės kortelę arba leidimą nuolat gyventi Lietuvoje;

– mirties liudijimą arba teismo sprendimą dėl asmens pripažinimo nežinia kur esančiu;

– santuokos liudijimą;

– teismo sprendimą dėl faktinių santuokinių santykių nustatymo (faktiniam sutuoktiniui);

– našlaičio (-ių) gimimo liudijimą (-us);

– mokymo įstaigų pažymėjimą (-us), jeigu našlaitis (-čiai), vyresnis (-i) kaip 18 metų, mokosi;

– Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduotą Darbingumo lygio pažymą (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. liepos 1 d. išduotą invalidumo pažymą), jeigu teisė gauti šią pensiją priklauso nuo asmens neįgalumo (invalidumo);

– dokumentą, patvirtinantį globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju;

– teismo sprendimą dėl išlaikymo fakto nustatymo, jeigu dėl našlaičių pensijos skyrimo už mirusį patėvį (pamotę) kreipiasi posūnis (podukra).

Jeigu mirusysis iki mirties negavo jokios išmokos, kreipiantis dėl našlių ir našlaičių pensijos skyrimo, teritoriniam „Sodros“ skyriui dar reikia papildomai pateikti:

– dokumentą apie mirusio asmens amžių, jeigu tai nenurodyta mirties liudijime;

– dokumentus, įrodančius mirusiojo stažą, įgytą iki 1993 m. gruodžio 31 d. (darbo (kolūkiečio) knygelę, stažo pažymėjimus, išduotus buvusių darboviečių ar archyvų, karinį liudijimą arba karinės trukmės pažymėjimą ir pan.);

– dokumentus, įrodančius mirusiojo uždarbį, turėtą 1984 m. sausio 1 d. – 1993 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad:

– prašymą skirti našlių ir našlaičių pensiją užpildysite teritoriniame „Sodros“ skyriuje. Tipinę formą galima rasti ir „Sodros“ interneto svetainėje www.sodra.lt (žr. skyrelį „Formos“);

– „Sodra“ nuo 1994 m. sausio 1 d. kaupia duomenis apie apdraustų asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas. Taigi visi duomenys apie asmenų stažą ir draudžiamąsias pajamas po 1994 m. sausio 1 d. yra „Sodros“ kompiuterinėje duomenų bazėje. Todėl dokumentų, įrodančių mirusiojo po 1994 m. įgytą stažą ar turėtą uždarbį, pateikti nereikia;

– „Sodros“ kompiuterinėje duomenų bazėje nėra duomenų tik apie 1994 m. karių ir pareigūnų pajamas ir apie mokėtas ligos bei nėštumo ir gimdymo pašalpas. Jeigu mirusysis 1994 m. tokių pajamų ar pašalpų yra gavęs arba abejojama dėl jų gavimo, reikia pateikti darbdavio ar archyvo išduotą pažymą apie 1994 m. turėtas pajamas.

Kaip mokama našlių ir našlaičių pensija?

Pensija skiriama ir mokama pagal nuolatinę arba faktinę gyvenamąją vietą. Pensija gali būti pervedama į asmeninę sąskaitą Lietuvoje esančiame banke, mokama pašte arba pristatoma į namus. Pensija mokama už praėjusį mėnesį, nepriklausomai nuo jos gavėjo turimų pajamų.

Aplinkybės, apie kurias būtina pranešti socialinio draudimo skyriui

Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 44 str. 2 d. išmokos gavėją įpareigoja „Sodros“ teritoriniam skyriui, mokančiam pensiją, per 10 dienų pranešti apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui:

– asmens duomenų pakeitimą (vardas, pavardė, gimimo data);

– našlaičių skaičiaus pasikeitimą (jiems baigus ar nutraukus mokslą, išvykus, mirus ir pan.);

– mokymosi pabaigą, išrašymą iš studentų ar moksleivių sąrašų, akademinių atostogų suteikimą ir pan.;

– naujos santuokos sudarymą (našlių pensijos gavėjams);

– išvykimą gyventi į užsienį;

– išmokos paskyrimą kitoje institucijoje ar (ir) valstybėje.

Atkreipiame dėmesį, kad laiku nepranešus apie aplinkybes, turinčias įtakos pensijos dydžiui, permokėta suma bus išieškota įstatymų nustatyta tvarka.

Primename, kad pažymą apie mokymąsi reikia pateikti ne rečiau kaip du kartus per metus – kiekvienų mokslo metų pradžioje ir pasibaigus semestrui (t. y. sausio arba vasario mėn.).

Dėl našlių ir našlaičių pensijos skyrimo galite kreiptis į VSDFV Klaipėdos skyriaus Naujamiesčio pensijų skyrių, Vytauto g. 24, tel. 39 07 94, mob. tel. 8610 54041, Pietinį pensijų skyrių, Taikos pr. 28, tel. 46 61 09, mob. tel. 8610 54130, Gargždų skyrių, Kvietinių g. 9a, tel. 47 06 82, mob. tel. 8610 54160, Nidoje, adresu Taikos g. 11, tel. (8-469) 52700.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

One Response to Našlių ir našlaičių pensijų skyrimas ir mokėjimas

  1. in the earth

    mes uz Mateli!! saunuolis

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.