Dar kartą apie nekilnojamojo turto mokestį

– Koks turtas apmokestinamas nekilnojamojo turto mokesčiu?

– Nekilnojamojo turto apmokestinimą nekilnojamojo turto mokesčiu nustato 2005 m. birželio 7 d. Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas Nr.X-233 (Žin., 2005, Nr.76-2741; toliau – Įstatymas), kuris įsigaliojo nuo 2006 m. sausio 1 d.

Pažymėtina, kad nekilnojamojo turto mokestį moka tiek juridiniai, tiek fiziniai asmenys, t.y. nuo 2006 m. sausio 1 d. gyventojai pirmą kartą tapo nekilnojamojo turto mokesčio mokėtojais.

Pagal šio įstatymo 4 straipsnio nuostatas nekilnojamojo turto mokestį moka:

1. Fiziniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą (arba jo dalį), esantį Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus gyvenamosios, sodų, garažų, fermų, šiltnamių, ūkio, pagalbinio ūkio, mokslo, religinės, poilsio paskirties statinius (patalpas), žuvininkystės statinius bei inžinerinius statinius, jeigu jie nėra ekonominei ar individualiai veiklai naudojamas nekilnojamasis turtas arba nėra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduoti naudotis juridiniams asmenims.

Taigi neapmokestinami tokios paskirties statiniai bei patalpos, nuosavybės teise priklausantys fiziniams asmenims:

1) gyvenamosios,

2) sodų,

3) garažų,

4) fermų,

5) šiltnamių,

6) ūkio,

7) pagalbinio ūkio

8) mokslo,

9) religinės,

10) poilsio

11) žuvininkystės,

12) inžinerinės,

išskyrus atvejus, kai šis nekilnojamasis turtas:

– naudojamas ekonominei ar individualiai veiklai (šiuo atveju mokestį moka fizinis asmuo);

– yra neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotas naudotis juridiniams asmenims (šiuo atveju prievolė mokėti mokestį pereina juridiniam asmeniui).

2. Juridiniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą, esantį Lietuvos Respublikoje.

– Kokia vertė laikoma nekilnojamojo turto mokestine verte?

– Nekilnojamojo turto mokestine verte laikoma nekilnojamojo turto vidutinė rinkos vertė, nustatyta taikant nekilnojamojo turto masinio vertinimo būdą, bei tam tikrais atvejais vertė, nustatyta atkuriamosios vertės (kaštų) metodu. Be to, numatyta galimybė atlikti individualų nekilnojamojo turto vertinimą. Nekilnojamojo turto vertinimą turi atlikti turto vertintojas Vyriausybės 2005 m. rugsėjo 29 d. nutarimu Nr.1049 „Dėl Nekilnojamojo turto vertinimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2005, Nr.117-4234) nustatyta tvarka. Turtas vertinamas ne rečiau kaip kas 5 metai pagal kalendorinių metų sausio 1 dienos būklę.

Mokesčio mokėtojo (fizinio ar juridinio asmens) prašymu VĮ ,,Registrų centras” parengia Nekilnojamojo turto registro išrašą, kuriame nurodoma nekilnojamojo turto mokestinė vertė. Fiziniams asmenims jų prašymu nekilnojamojo turto registro išrašai parengiami ir įteikiami (ar išsiunčiami) nemokamai. Šių pažymų mokesčių administratoriui pateikti nereikia.

Be to, fiziniai ir juridiniai asmenys savo nekilnojamojo turto mokestinę vertę nemokamai gali sužinoti VĮ ,,Registrų centras” interneto puslapyje adresu www.kada.lt., naudodami unikalų nekilnojamojo turto numerį, kuris nurodytas nekilnojamojo turto nuosavybės dokumentuose.

Fizinių asmenų nekilnojamojo turto, perduoto naudotis juridiniams asmenims, Nekilnojamojo turto registro išrašai su nurodyta nekilnojamojo turto mokestine verte gali būti išduodami to nekilnojamojo turto savininkams – fiziniams asmenims. Taip pat tokie išrašai gali būti išduodami ir juridiniams asmenims, kuriems perduotas minėtas turtas, jeigu šie juridiniai asmenys VĮ ,,Registrų centras” pateiks dokumentus, įrodančius nekilnojamojo turto perdavimo faktą. Be to, fiziniai asmenys gali informuoti juridinius asmenis apie jiems perduoto nekilnojamojo turto (kuris vertinamas, taikant masinį vertinimą) unikalų numerį, o juridiniai asmenys tokio NT mokestinę vertę galės sužinoti minėtame VĮ ,,Registrų centras” interneto puslapyje www.kada.lt.

Primename, kad mokėtojams (fiziniams ir juridiniams asmenis), teikiant Nekilnojamojo turto mokesčio deklaraciją (KIT701 forma) AVMI, pažymos apie nekilnojamojo turto mokestinę vertę pridėti nereikia.

– Kas turi sumokėti nekilnojamojo turto mokestį?

– Mokestinis laikotarpis nustatytas kalendoriniai metai, o mokesčio tarifas – 1 procentas turto mokestinės vertės. Be to, savivaldybių tarybos turi teisę savo biudžeto lėšomis sumažinti mokestį arba visai nuo jo atleisti. Vadovaujantis Įstatymo 12 straipsnio nuostatomis mokestis mokamas taip:

– mokestį už juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą bei juridiniams asmenims neterminuotai ar ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui perduotą naudotis nekilnojamąjį turtą, nuosavybės teise priklausantį gyventojams, privalės apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti juridiniai asmenys. Pavyzdžiui, juridinis asmuo (įmonė, įstaiga, organizacija) išsinuomos (ar gaus neatlygintinai naudotis pagal panaudos sutartį) iš gyventojo butą keturiems mėnesiams. Kadangi butas perduotas naudotis ilgiau kaip vienam mėnesiui, tai už šį butą juridinis asmuo privalės mokėti nekilnojamojo turto mokestį;

– mokestį už gyventojams nuosavybės teise priklausantį kitą nekilnojamąjį turtą apskaičiuoti, deklaruoti ir sumokėti privalės patys gyventojai. Pavyzdžiui, gyventojas nuosavybės teise yra įsigijęs gamybinį pastatą. Pastate veikla nevykdoma ir šis pastatas nenuomojamas. Šiuo atveju nekilnojamojo turto mokestį už jį privalės mokėti fizinis asmuo (savininkas).

– Kada turi būti sumokamas nekilnojamojo turto mokestis?

– Mokesčio mokėtojai atitinkamų kalendorinių metų mokesčio deklaraciją privalės pateikti ir mokėtiną nekilnojamojo turto mokestį sumokėti vietos valstybinei mokesčių inspekcijai iki kitų kalendorinių metų vasario 1 dienos (nekilnojamojo turto mokesčio deklaracija už 2006 m. turės būti pateikta iki 2007 m. vasario 1 d., t.y. šiemet (2006 m.) deklaracijų teikti nereikia).

– Ar reikia mokėti avansinį mokestį?

– Įstatyme nustatyta, kad juridiniai asmenys už nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą privalo mokėti avansinį mokestį, kuris sudaro 1/4 kalendorinių metų sumos (jei ši suma neviršija 1500 Lt, tai avansinio mokesčio mokėti nereikia). Avansiniai mokesčiai turi būti sumokami iki einamųjų kalendorinių metų kovo 31, birželio 30 dienos ir rugsėjo 30 dienos. Avansinių mokesčių deklaruoti nereikia. Taigi:

1) gyventojai 1 proc. mokestį moka kartą per metus (t.y. avansinių mokesčių nemoka), pirmą kartą už 2006 metus reikės mokėti tik 2007 m. (iki 2007 m. vasario 1 d.);

2) įmonės mokestį mokės:

už savo turtą tris kartus per metus (t.y. mokės avansinį mokestį),

už nuomojamą (panaudos ar nuomos sutartimi) iš gyventojų – vieną kartą už metus.

Pavyzdys. Fiziniam asmeniui A nuosavybės teise priklauso toks nekilnojamasis turtas:

1. 2 kambarių butas (išnuomotas pagal verslo liudijimą kitam fiziniam asmeniui),

2. garažas (fizinis asmuo A jame vykdo individualią veiklą ir šį garažą deklaravo AVMI kaip individualios veiklos turtą(FR0457 forma)),

3. ūkinis pastatas (fizinis asmuo A jame vykdo individualią veiklą, tačiau šio pastato jis nedeklaravo AVMI kaip individualios veiklos turto),

4. sodo namas (jame veikla nevykdoma ir šis pastatas nenuomojamas ar kitaip neperduotas),

5. gyvenamasis namas (ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui išnuomotas UAB X),

6. parduotuvės pastatas (ilgesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui išnuomotas UAB Y),

7. administracinės paskirties patalpos (jame veikla nevykdoma ir šis pastatas nenuomojamas ar kitaip neperduotas).

Nuo 2006 01 01, įsigaliojus Nekilnojamojo turto mokesčio įstatymui, bus apmokestinami tokie fiziniam asmeniui A nuosavybės teise priklausantys pastatai:

2. garažas, NTM už jį privalės mokėti fizinis asmuo A,

5. gyvenamasis namas, NTM už jį privalės mokėti UAB X,

6. parduotuvės pastatas, NTM už jį turės mokėti UAB Y,

7. administracinės paskirties patalpos, NTM už jį privalės mokėti fizinis asmuo A.

Tuo tarpu už 2 kambarių butą, ūkinį pastatą bei sodo namą – nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikės.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.