Sta­ty­bų iš­lai­dos di­dė­ja

Sta­tis­ti­kos de­par­ta­men­to duo­me­ni­mis, sta­ty­bos są­nau­dų kai­nos šių me­tų ba­lan­dį, pa­ly­gin­ti su ko­vu pa­di­dė­jo 0,3 pro­cen­to.

Sta­ty­bos ma­ši­nų ir me­cha­niz­mų eksp­loa­ta­vi­mo dar­bo va­lan­dos kai­nos pa­di­dė­jo 1,5 pro­c., sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir ga­mi­nių kai­nos – 0,7 pro­c.

Tai tu­rė­jo di­džiau­sią įta­ką bend­ra­jam sta­ty­bos są­nau­dų kai­nų po­ky­čiui. Bend­rą­jį kai­nų po­ky­tį vei­kė ir 0,5 pro­c. su­ma­žė­ju­sios dar­bo už­mo­kes­čio ir pri­dė­ti­nės iš­lai­dos.

Dar­bo už­mo­kes­čio su­ma­žė­ji­mą lė­mė ma­žes­nės, pa­ly­gin­ti su ko­vo mėn., vien­kar­ti­nės iš­mo­kos.

Sta­ty­bi­nių me­džia­gų ir ga­mi­nių kai­nų po­ky­tį dau­giau­sia lė­mė 2,2 pro­c. pa­bran­gusios izo­lia­ci­nės me­džia­gos, 2 proc. – be­to­no ir gelž­be­to­nio ga­mi­niai, 1,3 proc. – įvai­rių rū­šių be­to­nas ir skie­di­niai, 1 proc. – bend­ro­sios sta­ty­bi­nės me­džia­gos ir 0,1 pro­cen­to at­pi­gę lan­gai ir du­rys.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Statyba.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.