Konkurencijos taryba: Vilniaus miesto savivaldybė suteikė privilegijų „Vilniaus plano“ įmonei

Konkurencijos taryba, apsvarsčiusi atlikto tyrimo išvadas ir išklausiusi suinteresuotų šalių paaiškinimus, priėmė nutarimą dėl Vilniaus miesto savivaldybės tarybos priimtų teisės aktų, susijusių su Vilniaus miesto savivaldybės bendrojo plano rengimu, atitikties Konkurencijos įstatymo reikalavimams. Vadovaujantis tyrimo išvadomis konstatuota, kad Vilniaus m. savivaldybės tarybos priimtų atitinkamų sprendimų kai kurie punktai, kuriais buvo pavedama Savivaldybės įmonei „Vilniaus planas“ rengti Vilniaus miesto savivaldybės bendrąjį planą iki 2015 metų, pažeidė Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.

Tyrimas dėl Vilniaus m. savivaldybės sprendimų, kurie buvo susiję su Vilniaus bendrojo plano rengimu, buvo pradėtas 2006 m. liepą gavus VšĮ „Naujosios viešosios vadybos fondas“ prašymą. Prašyme išdėstyti faktai leido įtarti, kad Vilniaus m. savivaldybės taryba, savo sprendimu įpareigodama Savivaldybės administracijos miesto plėtros departamento direktorių sudaryti sutartį su SĮ „Vilniaus planas“, galėjo suteikti šiai įmonei privilegijų kitų ūkio subjektų, galėjusių rengti bendrąjį Vilniaus planą iki 2015 metų, atžvilgiu.

Tyrimo metu buvo nustatyta, kad Vilniaus bendrąjį planą iki 2005 m. rengė įmonė „Vilniaus planas“, kurios steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybė, todėl šiai įmonei Savivaldybė buvo pavedusi parengti analogišką planą ir iki 2015 metų. Be to, minima įmonė yra laimėjusi konkursus dėl Vilniaus apskrities bei Palangos bendrųjų planų rengimo. Kadangi SĮ „Vilniaus planas“ aktyviai dalyvauja kitų savivaldybių organizuojamuose viešuosiuose konkursuose dėl miesto bendrųjų planų parengimo, Konkurencijos įstatymo požiūriu ši įmonė yra potenciali ir reali konkurentė kitiems ūkio subjektams rengiant bendruosius planus Lietuvos miestuose. Tačiau dėl Vilniaus m. savivaldybės sprendimų susidarė situacija, kai, viena vertus, ūkio subjektas tuo pačiu metu konkuruoja su kitais ūkio subjektais viešuosiuose konkursuose dėl miestų bendrųjų planų rengimo, o, kita vertus, išimties tvarka gauna teisę rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą. SĮ „Vilniaus planas“ nėra vienintelė įmonė, kuri galėtų parengti Vilniaus miesto bendrąjį planą. Siekiant visiems konkurentams sudaryti vienodas konkurencijos sąlygas, galimybė rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą turėtų būti suteikiama ir kitiems ūkio subjektams. Tokia galimybė galėtų būti suteikiama organizuojant viešųjų pirkimų konkursą: sudarius sąlygas ūkio subjektams konkuruoti savo pasiūlymais teikiant paslaugą ir šios paslaugos kainomis. Įpareigojimas parinkti bendrojo plano rengėją naudojant viešųjų pirkimų tvarką yra nustatytas atitinkamuose teisės aktuose. Todėl Savivaldybė, nuspręsdama ne konkurso tvarka sudaryti sutartį su SĮ „Vilniaus planas“, suteikė išimtinę teisę savo įmonei ir tokiu būdu išskyrė savo įmonę iš kitų rinkoje veikiančių įmonių. Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio nuostatos draudžia institucijoms priimti sprendimus, kurie teikia privilegijas arba diskriminuoja atskirus ūkio subjektus ar jų grupes.

Konkurencijos įstatymo 4 straipsnis valstybės valdymo ir savivaldos institucijoms draudžia priimti tokius sprendimus, dėl kurių atsiranda ar gali atsirasti konkurencijos sąlygų skirtumų atitinkamoje rinkoje konkuruojantiems ūkio subjektams. Konkurencijos taryba, įvertinusi tyrimo išvadas, konstatavo, kad Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2004-07-14 sprendimu Nr. 1-473 ir 2004-10-13 sprendimu Nr. 1-537 SĮ „Vilniaus planas“ suteikė išimtines teises rengti Vilniaus miesto bendrąjį planą, tokiu būdu užkirsdama kelią kitiems atitinkamoje rinkoje veikiantiems ūkio subjektams siūlyti savo paslaugas ir sudarydama jiems nevienodas konkurencijos sąlygas. Tais atvejais, kai skirtingų konkurencijos sąlygų neįmanoma išvengti vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų reikalavimus, turi būti aiškūs sprendimų kriterijai. Tuo tarpu Vilniaus savivaldybė nenurodė nė vieno pagrįsto kriterijaus ar argumento, kodėl tik SĮ „Vilniaus planas“ gali užtikrinti bendrųjų planų rengimo tęstinumą. Dėl Vilniaus miesto bendrųjų planų iki 2005 metų ir iki 2015 metų rengimo buvo pasirašomos atskiros sutartys ir šie darbai vertintini kaip atskiros paslaugos.

Pripažinusi Konkurencijos įstatymo 4 straipsnio pažeidimą, Konkurencijos taryba atsižvelgė į tai, kad Vilniaus bendrojo plano rengimo darbai yra baigti ( 2007-02-14 Vilniaus miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr. 1-1519 patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos bendrąjį planą iki 2015 metų), kad sprendimai iš esmės yra individualūs teisės aktai, kurie buvo įgyvendinti iki 2006 m. gruodžio įvykdžius numatytus darbus, todėl nėra tikslinga Vilniaus miesto savivaldybę įpareigoti pakeisti ar panaikinti priimtus sprendimus.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Ekonomika su žyma , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.