Transporto išlaidų ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo kompensacijų dydžiai bei jų skyrimo tvarka

LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. A1-312 buvo patikslintas bei papildytas Transporto išlaidų kompensacijos ir specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos mokėjimo neįgaliems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, tvarkos aprašas (Žin., 2006, Nr. 130-4933).

Neįgaliesiems, turintiems sutrikusią judėjimo funkciją, mokamos transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, jei šiems asmenims nustatytas minėtų kompensacijų poreikis.

Šias kompensacijas asmenims, gaunantiems valstybines socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų ar mokslininkų valstybines pensijas, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų moka „Sodros“ teritoriniai skyriai, o kitiems asmenims – miestų (rajonų) savivaldybių administracijos.

Asmenims iki senatvės pensijos amžiaus minėtų kompensacijų poreikį nustato ir atitinkamas pažymas išduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT), o senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims – asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios asmuo yra prisirašęs, gydytojų konsultacinė komisija (GKK).

Minėtos kompensacijos, negautos dėl asmens mirties, nėra išmokamos. Laikotarpis, kai neįgalusis atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, neįskaitomas šioms kompensacijoms gauti.

Transporto išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Sutrikusią judėjimo funkciją turintys asmenys kas mėnesį gali gauti 25 proc. minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų kompensaciją (nuo 2007 m. sausio 1 d. 1 MGL lygus 130 litų). Ši kompensacija mokama už einamąjį mėnesį asmeniui arba jo globėjams (rūpintojams) ir naudojama pagal tikslinę paskirtį asmens transporto paslaugų poreikiui tenkinti.

Šiai kompensacijai gauti asmenys „Sodros“ teritoriniam skyriui turi pateikti prašymą skirti transporto išlaidų kompensaciją, Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečio pasas arba asmens tapatybės kortelė, arba leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje). Jei asmuo neveiksnus ar ribotai veiksnus, jų vardu prašymą ir kitus dokumentus pateikia jų globėjai (rūpintojai).

„Sodros“ teritoriniai skyriai sprendimą dėl šios kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų nurodytų dokumentų pateikimo dienos. Ši kompensacija skiriama ir mokama nuo tos dienos, kai NDNT arba GKK nustato specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikį, tačiau ne daugiau kaip už 12 mėnesių, skaičiuojant nuo visų nurodytų dokumentų pateikimo dienos.

Kompensacija asmeniui mokama iki tos dienos (imtinai), iki kurios asmeniui nustatytas specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikis. Jei pasibaigus specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo terminui, šis poreikis nustatomas pakartotinai, minėtos kompensacijos mokėjimas pratęsiamas nuo naujai išduotoje Specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymoje nurodytos šio poreikio nustatymo datos, jei dėl šios kompensacijos mokėjimo pratęsimo asmuo kreipėsi per 12 mėnesių nuo specialiojo transporto išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pakartotinai dienos. Asmeniui išvykus gyventi į užsienį, kompensacijos mokėjimas nutraukiamas nuo mėnesio, einančio po to mėnesio, kurį asmuo išvyko gyventi į užsienį, pirmos dienos.

Specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Asmenims, kuriems nustatytas specialusis lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikis, kartą per 6 metus mokamos iki 32 MGL dydžio specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos, jeigu šie asmenys patys gali vairuoti šiuos lengvuosius automobilius. Specialusis lengvasis automobilis – techniškai pritaikytas lengvasis automobilis su rankiniu valdymu arba lengvasis automobilis su automatine pavarų dėže.

Šiai kompensacijai gauti asmenys „Sodros“ teritoriniam skyriui turi pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą skirti specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo, jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją;

2. Specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymą;

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų nustatytos formos vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą (FNr.083-1/a), kurioje nurodoma, kad asmuo gali vairuoti specialųjį lengvąjį automobilį;

4. Vairuotojo pažymėjimą;

5. Dokumentus, patvirtinančius specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ar pritaikymo išlaidas:

– sąskaitą faktūrą ir pinigų sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (t.y. kasos aparato kvitą ar kasos pajamų orderio antrąjį egzempliorių arba kasos pajamų kvitą ar pinigų priėmimo kvitą), jei automobilį pardavė įmonė ar organizacija. Tuo atveju, kai pateikiamas pinigų priėmimo kvitas, kuriame nurodyti parduodamos ar perkamos prekės pavadinimas, kiekis, matavimo vienetai ir vieneto kaina, pateikti sąskaitą faktūrą nebūtina;

– arba pirkimo-pardavimo sutartį, jei automobilis perkamas iš fizinio asmens (gyventojo) Lietuvoje;

– arba pirkimo užsienio valstybėje dokumentą ir šio dokumento vertimą į lietuvių kalbą, jei automobilis perkamas užsienyje;

– arba pirkimo-pardavimo kvitą, jei automobilis perkamas iš asmens, turinčio verslo liudijimą;

6. Transporto priemonės registracijos liudijimą;

7. Nepriklausomo turto vertintojo ataskaitą apie automobilio rinkos vertę (tik tada, kai asmuo pageidauja gauti automobilio įsigijimo išlaidų kompensaciją);

8. Automobilio techninį pritaikymą atlikusios įmonės išduotą dokumentą, patvirtinantį techninio pritaikymo išlaidas (tuo atveju, kai automobilis buvo techniškai pritaikomas).

Pateikiant prašymą „Sodros“ teritoriniam skyriui turi būti pateikiami nurodytų dokumentų originalai. Jei asmuo kreipiasi tik dėl techninio pritaikymo išlaidų kompensavimo, 5 ir 7 punktuose nurodytų dokumentų pateikti nereikia.

„Sodros“ teritoriniai skyriai sprendimą dėl kompensacijos skyrimo priima ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo visų reikalingų dokumentų skyriuje gavimo dienos.

Kompensacijos išmokamos iki 32 MGL dydžio, bet ne didesnės už faktines išlaidas ir specialaus lengvojo automobilio rinkos vertę. Jeigu asmenys, kuriems nustatytas minėtos kompensacijos poreikis, įsigyja automobilius ar įsigyja automobilius ir juos techniškai pritaiko, ar techniškai pritaiko jau turimus automobilius, jiems išmokamos kompensacijos iki 32 MGL dydžio, bet ne didesnės už faktines išlaidas. Teisę į naują kompensaciją asmenys vėl įgyja po 6 metų, terminą skaičiuojant nuo paskutinio sprendimo dėl kompensacijos skyrimo dienos. Atkreipiame dėmesį, kad automobilio, įsigyto iki NDNT arba GKK asmeniui nustatė specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikį, įsigijimo išlaidos nekompensuojamos.

Kompensacijos išmokamos, jeigu dėl jų kreipiamasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo asmeniui specialiojo lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos poreikio nustatymo pažymos išdavimo dienos. Jei asmuo praleido nustatytą terminą kreiptis dėl minėtos kompensacijos skyrimo, jis turi pateikti prašymą dėl termino pratęsimo „Sodros“ teritoriniam skyriui, kuris turi teisę pratęsti šį terminą, tačiau ne ilgiau kaip 12 mėnesių nuo prašymo gavimo dienos.

Iškilus klausimams prašome teirautis bendruoju informaciniu „Sodros“ numeriu 8 700 70080.

Dėl kompensacijų skyrimo valstybinių socialinio draudimo, nukentėjusiųjų asmenų ar mokslininkų valstybinių pensijų gavėjai gali kreiptis į Naujamiesčio pensijų skyrių, Vytauto g. 24, II a. 207 kab. tel. 39 07 94, mob. tel. 8610 54071; Pietinį pensijų skyrių, Taikos pr. 28, IV a. tel. 46 61 09, mob. tel. 8610 54130; Gargždų skyrių – Kvietinių g. 9a, 102 kab. tel. 47 06 82, mob. tel. 8610 54160; Nidoje – Taikos g. 11, tel. (8-469) 52 700.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.