Įmonėms ir organizacijoms, naudojančioms akmens anglis, koksą ar lignitą

Informuojame, kad pagal Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) 2 straipsnio 3 dalį, Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos, susijusios su akmens anglimis, koksu ir lignitu, įsigaliojo nuo 2007 metų sausio 1 dienos. Taigi nuo 2007 metų sausio 1 dienos akmens anglys, koksas ir lignitas apmokestinami akcizais. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. VA – 90 yra patvirtintos Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklės (Žin., 2006, Nr. 135-5132).

Siekiant, kad vienodai būtų suprantamos šios Akcizų įstatymo nuostatos, pateikiame atsakymus į mokesčių mokėtojų informavimo metu galinčius iškilti klausimus.

– Ar akmens anglys, koksas ir lignitas buvo apmokestinami akcizais iki 2007 m. sausio 1 d.?

– Ne, tik nuo 2007 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo (Žin., 2001, Nr. 98-3482; 2004, Nr. 26-802, toliau – Akcizų įstatymas) II skyriaus V skirsnis, pagal kurį akmens anglys, koksas ir lignitas apmokestinami akcizais.

– Kam atsiras prievolė mokėti akmens anglių, kokso ir/ar lignito, kurių akcizai nesumokėti, akcizus?

– Bet kuriam asmeniui, šiuos produktus pardavusiam ar kitaip perdavusiam kitam asmeniui, kuris nustatyta tvarka nebus įregistruotas akmens anglių, kokso ir/ar lignito tiekėju (toliau – registruotas tiekėjas),

– taip pat asmeniui, kuris nėra registruotas tiekėjas, akmens anglis, koksą ir/ar lignitą gavusiam iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių,

– asmeniui, kuris nėra registruotas tiekėjas, importavusiam akmens anglis, koksą ir/ar lignitą,

– registruotam tiekėjui, kuris akmens anglis, koksą ir/ar lignitą sunaudos savoms reikmėms.

Taigi šių produktų akcizus apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą turės:

1) registruoti tiekėjai, kai šiuos produktus parduos ar kitaip perleis asmenims, turintiems nustatyta tvarka apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) išduotus FR1018 formos akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimus (toliau – registruoti naudotojai),

2) registruoti tiekėjai, kai šiuos produktus parduos ar kitaip perleis tiekėjais/naudotojais neįsiregistravusiems asmenims (išskyrus, gyventojams parduotas ar kitaip perleistas akmens anglis),

3) kiti asmenys, kurie nėra registruoti tiekėjai, akmens anglis, koksą ir/ar lignitą importuos arba atsigabens iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės.

– Kokiu teisės aktu vadovautis registruojantis tiekėju ar kreipiantis dėl FR1018 formos akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimo verslo reikmėms leidimo (toliau – naudotojo leidimas) išdavimo?

– Registruotų tiekėjų įregistravimo tvarka ir leidimų registruotiems naudotojams išdavimo tvarka yra nustatyta Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2006 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr.VA-90, (Žin., 2006, Nr. 135-5132).

– Kur kreiptis dėl įsiregistravimo tiekėju ar naudotoju leidimo išdavimo?

– Prašymą įregistruoti tiekėju ar išduoti naudotojo leidimą asmuo turi pateikti akcizų administravimo skyriui tos AVMI, kurios veiklos teritorijoje asmuo pageidauja užsiimti atitinkama veikla (ar produktus naudoti), arba tos AVMI teritorinio skyriaus mokesčių mokėtojų aptarnavimo poskyriui. Prašymo forma nustatyta Su akcizų lengvatomis susijusių akmens anglių, kokso, lignito tiekimo ir naudojimo įforminimo taisyklių priede.

– Kokie duomenys turi būti nurodyti prašyme, kokius papildomus dokumentus pateikti?

– Prašyme turi būti nurodyta:

1) asmens pavadinimas, mokesčių mokėtojo identifikacinis numeris (kodas), buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai arba fizinio asmens vardas, pavardė, identifikacinis numeris (asmens kodas), gyvenamosios vietos adresas ir telefono numeris,

2) objekto, kuriame bus naudojamas arba iš kurio bus tiekiami produktai, adresas,

3) produktų kodas pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą,

4) turimas produktų likutis,

5) pagrindinė įmonės vykdoma veikla.

Kartu su prašymu turi būti pateikiami įrodymai, kad produktai bus naudojami verslo tikslais arba bus tiekiami (pvz., įstatai, tiekimo sutarčių kopijos).

– Kiek tiekimo leidimų turi būti išduota registruotam tiekėjui, kuris akmens anglis, koksą ir/ar lignitą tiekia ne iš vieno savo sandėlio (aikštelės)?

– FR1016 formos tiekti skirtų akmens anglių, kokso ir/ar lignito įsigijimo be akcizų leidimas (toliau – tiekėjo leidimas) išduodamas pagal kiekvieną veiklos objektą. Todėl jeigu ūkio subjektas, akmens anglis, koksą ir/ar lignitą registruotiems naudotojams ar gyventojams tiekia ne iš vieno, o iš kelių vietų (sandėlių, aikštelių ar pan.), tai tiekėjo leidimai turi būti išrašomi pagal kiekvieną tokią veiklos vykdymo vietą. Jeigu veiklos objektai yra skirtingų AVMI aptarnavimo teritorijose, tai ūkio subjektas kiekvienai veiklos vietos AVMI turi pateikti atskirą prašymą išduoti tiekėjo leidimą.

– Kiek leidimų tam pačiam registruotam naudotojui turi būti išduota, jeigu akmens anglis, koksą ir/ar lignitą jis naudoja ne viename, o keliuose objektuose?

– Jeigu registruotas naudotojas akmens anglis, koksą ir/ar lignitą naudoja keliuose objektuose, tai pagal kiekvieną akmens anglių naudojimo vietą turi būti išduodamas atskiras naudotojo leidimas.

– Ar nuo 2007 m. sausio 1 d. įmonės, kurios užsiima akmens anglių prekyba, anglis pardavusios gyventojams, turės apskaičiuoti ir sumokėti akcizus?

– Ne, jeigu įmonė, yra registruota tiekėju, nuo 2007 m. sausio 1 d. gyventojui parduos ar kitaip perleis jo nuosavybėn akmens anglis, tai pagal Akcizų įstatymo 51 straipsnį tokių akmens anglių, kurių akcizai nesumokėti, akcizų neskaičiuos ir nemokės.

– Ar gyventojai, norėdami akmens anglis įsigyti be akcizų, privalės kreiptis į AVMI dėl leidimų išdavimo?

– Ne, gyventojams registruotų tiekėjų parduotų akmens anglių akcizai neskaičiuojami nereikalaujant jokių leidimų.

– Ar turės būti apskaičiuoti ir sumokėti akcizai akmens anglių, kokso ir/ar lignito, kurių akcizai nesumokėti, kai vienas registruotas tiekėjas juos parduos kitam registruotam tiekėjui?

– Ne, tais atvejais, kai įmonė, registruota tiekėja, šiuos produktus parduos kitai tokiai pat registruotai įmonei, tai parduotų produktų akcizai neturės būti mokami.

– Pagal kokius tarifus turės būti skaičiuojami mokėtini akmens anglių akcizai?

– Mokėtini akcizai turės būti skaičiuojami pagal Akcizų įstatymo 52 straipsnyje nustatytus akcizų tarifus: apmokestinant akmens anglis, išskyrus verslo reikmėms naudojamas akmens anglis, taikant 26 litų už toną produkto akcizo tarifą. Registruoti tiekėjai akmens anglis pardavę naudoti verslo reikmėms, mokėtinus akcizus apskaičiuos ir deklaruos taikydami 13 litų už toną produkto akcizo tarifą (tik tuo atveju, kai akmens anglis registruotas tiekėjas parduos registruotiems naudotojams).

– Pagal kokius tarifus turės būti skaičiuojami mokėtini kokso ir lignito akcizai?

– Mokėtini kokso ir lignito akcizai, išskyrus koksą ir lignitą, naudojamus verslo reikmėms, turės būti skaičiuojami pagal Akcizų įstatymo 53 straipsnyje nustatytus tarifus: apmokestinant koksą ir/ar lignitą, išskyrus verslo reikmėms naudojamus, taikant 31 lito už toną produkto akcizo tarifą. Registruoti tiekėjai koksą ir/ar lignitą pardavę naudoti verslo reikmėms, mokėtinus akcizus apskaičiuos ir deklaruos taikydami 16 litų už toną produkto akcizo tarifą (tik tuo atveju, kai koksą ir/ar lignitą registruotas tiekėjas parduos registruotiems naudotojams).

– Ar akmens anglių, kokso ir/ar lignito sunaudojimą verslo reikmėms (Akcizų įstatymo 52 – 53 str.) reikia suprasti, kad šie produktai sunaudojami ekonominei veiklai, tiesiogiai susijusiai su akmens anglimis, koksu ir/ar lignitu, vykdyti?

– Ne, Akcizų įstatyme akmens anglių, kokso ir/ar lignito naudojimas verslo tikslams suprantamas kaip jų naudojimas asmens, kuris vykdo ekonominę veiklą, kaip ji suprantama Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271, toliau – PVMĮ) 2 str. 6 dalyje (ekonominė veikla – tai veikla (įskaitant gamybą, prekybą, paslaugų teikimą, žemės ūkio veiklą, žuvininkystę, kasybą, profesinę veiklą, naudojimąsi turto ir (arba) turtinių teisių turėjimu), kurią vykdant siekiama gauti bet kokių pajamų, neatsižvelgiant į tai, ar ją vykdant siekiama gauti pelno. Tačiau ekonomine veikla nelaikoma: darbo veikla, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 str. 5 dalyje, ir valstybės ir savivaldybių veikla, kaip ji apibrėžta PVMĮ 2 str. 39 dalyje, net jeigu už tokią veiklą mokami mokesčiai ar rinkliavos).

– Ar Akcizų įstatyme nustatyti gabenimo ir kontrolės reikalavimai yra taikomi akmens anglių, kokso ir/ar lignito gabenimo ir kontrolės atvejais?

– Apmokestinant akmens anglis, koksą ir lignitą taikomos tik Akcizų įstatymo 18-20 str. ir II skyriaus penktojo skirsnio nuostatos, t.y. šiuos produktus gabenant iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės negalioja Akcizų įstatymo nuostatos dėl akcizais apmokestinamų prekių kontrolės ir gabenimo tarp valstybių narių (nenaudojami akcizais apmokestinamų prekių gabenimo dokumentai (AAD ar SAAD), tokių produktų gavimo atveju nereikalaujama būti registruotais prekybininkais ir pan.).

– Koks yra akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizų mokestinis laikotarpis, kokia deklaracijos forma turi būti pateikta, kada turi būti sumokėti akcizai?

– Atkreiptinas dėmesys, kad akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizai skaičiuojami, deklaruojami ir mokami vadovaujantis Akcizų įstatymo ne 9-11 straipsniais, o 54 straipsniu.

Akmens anglių, kokso, lignito akcizų mokestinis laikotarpis yra kalendorinis mėnuo. Jam pasibaigus iki kito mėnesio 15 dienos registruotas tiekėjas, taip pat kitas asmuo, šių produktų gavęs iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės, privalo įregistravimo vietos AVMI pateikti akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizų deklaraciją.

Deklaracijos forma ir užpildymo taisyklės yra nustatytos Akcizų deklaracijų FR0630, FR0630A formų, jų priedų užpildymo ir pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. VA-106, (Žin., 2004, Nr. 87-3201).

Mokėtini akmens anglių, kokso ir/ar lignito akcizai turi būti sumokami iki nustatyto deklaracijos pateikimo termino pabaigos.

– Kokia yra akmens anglių, kokso ir/ar lignito apskaitos reikalavimai?

– Mėnesiui pasibaigus, iki kito mėnesio 10 dienos registruoti tiekėjai Valstybinei mokesčių inspekcijai turi pateikti FR0801 formos akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitą, kurios pildymo reikalavimai ir pateikimo tvarka yra nustatyta Akcizais apmokestinamų prekių, kurioms taikomos akcizų lengvatos, apyvartos ataskaitos pateikimo taisyklėse, patvirtintose Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. VA-16 (Žin., 2005, Nr. 18-598).

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.