Valstybė remia šeimas

Apie valstybės paramą šeimoms, ketinančioms turėti vaiką, besilaukiančioms vaiko ir turinčioms vaikų, į klausimus atsako Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos paramos šeimai skyriaus vedėjo pavaduotoja Aušra Gratulevičienė.

– Kokia parama priklauso kūdikio besilaukiančiai dirbančiai moteriai?

– Moteriai, kuri apdrausta ligos ir motinystės socialiniu draudimu, t. y. dirbo ir mokėjo įmokas „Sodrai“, nėštumo ir gimdymo atostogų metu už 70 dienų iki gimdymo ir už 56 dienas po gimdymo mokama motinystės pašalpa. Jeigu gimdymas komplikuotas arba gimsta daugiau negu vienas vaikas, pašalpa mokama už 70 dienų po gimdymo.

Motinystės pašalpa yra lygi 100 procentų būsimos mamos kompensuojamojo darbo užmokesčio. Per mėnesį ji negali būti mažesnė nei 303 Lt (t.y. už tą mėnesį, kai buvo suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, galiojusių einamųjų metų draudžiamųjų pajamų ketvirtadalį).

– Kokios paramos gali tikėtis besilaukianti kūdikio moteris, jei ji nedirba ir neturi teisės gauti motinystės pašalpos?

– Tokiai moteriai skiriama vienkartinė 2 MGL* dydžio išmoka (250 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. – 260 Lt). Ji mokama likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos.

– Kokios išmokos priklauso gimus kūdikiui?

– Gimusiam vaikui skiriama 8 MGL dydžio vienkartinė išmoka (1000 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. – 1040 Lt). Ji skiriama kiekvienam gimusiam kūdikiui, todėl, gimus dvynukams ar trynukams, kiekvienas iš jų gauna tokio paties dydžio išmoką.

Mamai arba tėvui, kuris dirbo ir per paskutinius 24 mėnesius iki pirmos vaiko priežiūros atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą, išėjus vaiko priežiūros atostogų, mokama 70 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio motinystės (tėvystės) pašalpa iki vaikui sukaks vieni metai. Jei vienu metu gimsta du arba daugiau vaikų, ši pašalpa yra 100 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio (nuo 2006 m. liepos 1 d.).

Motinystės (tėvystės) pašalpos dydis nuo 2007 m. sausio 1 d. padidintas nuo 70 iki 85 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio. Nuo 2007 m. liepos 1 d., kol vaikui sukaks 6 mėnesiai, bus mokama 100 procentų, o nuo 6 mėnesių iki vienų metų – 85 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio motinystės (tėvystės) pašalpa.

Nuo 2006 m. liepos 1 d. maksimali kompensuojamojo darbo užmokesčio riba padidinta nuo 3,5 iki 5 draudžiamųjų pajamų sumos.

– Kaip tvarkyti vaiko gimimo dokumentus?

– Vaiko gimimas registruojamas vaiko tėvų pasirinkimu vaiko gimimo vietovės arba vieno iš tėvų deklaruotos gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigoje. Vaiko gimimas turi būti įregistruotas per 3 mėnesius nuo jo gimimo dienos.

Registruojant gimimą, pateikiami šie dokumentai:

– sveikatos priežiūros įstaigos arba gydytojų konsultacinės komisijos išduotas pažymėjimas, kuriuo patvirtintas vaiko gimimo faktas ir laikas;

– abiejų tėvų asmens tapatybės dokumentai bei santuokos liudijimas. Kai vieno iš tėvų paso ar jį atstojančio dokumento pateikti nėra galimybių todėl, kad jis išvykęs, pateikiamas tik esančiojo dokumentas;

– jei vaiko tėvai nesusituokę, pateikiamas vaiko mamos asmens tapatybės dokumentas ir notaro ar teisėjo patvirtintas tėvo pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo bei vaiko tėvo asmens tapatybės dokumentas.

Įregistravus vaiko gimimą išduodamas vaiko gimimo liudijimas.

– Ar vaiko priežiūros atostogų gali išeiti vyras arba vaiko močiutė?

– Pagal šeimos pasirinkimą motinai (įmotei), tėvui (įtėviui), senelei, seneliui arba kitiems giminaičiams, faktiškai auginantiems vaiką, taip pat darbuotojui, paskirtam vaiko globėju, suteikiamos atostogos vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai. Atostogas galima imti visas iš karto arba dalimis. Darbuotojai, turintys teisę gauti šias atostogas, gali jas imti pakaitomis.

Darbuotojas, ketinantis pasinaudoti šiomis atostogomis ar grįžti į darbą joms nepasibaigus, apie tai raštu privalo įspėti darbdavį ne vėliau kaip prieš keturiolika dienų.

Per šį atostogų laikotarpį paliekama darbo vieta (pareigos), išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

Tačiau motinystės (tėvystės) pašalpą, kuri mokama iki vaikui sukaks vieni metai, gali gauti vienas iš vaiko tėvų, t.y. mama arba tėtis, arba vaiko globėjas, jeigu jis yra apdraustas socialiniu draudimu, jam suteiktos vaiko iki vienų metų priežiūros atostogos ir iki šių atostogų pradžios jis turi 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą.

Vaiko močiutei ar kitam giminaičiui motinystės (tėvystės) pašalpa gali būti paskirta tik tuo atveju, jeigu jis yra paskirtas vaiko globėju.

Ši pašalpa skiriama po to, kai pasibaigia mamai suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos. Jeigu vaiko mama negavo motinystės pašalpos dėl to, kad nebuvo drausta socialiniu draudimu, motinystės (tėvystės) pašalpa vaiko tėvui ar globėjui, jei jie drausti socialiniu draudimu, gali būti paskirta nuo kūdikio gimimo dienos.

– Kas tai yra tėvystės atostogos ir kas gali jomis naudotis?

– Nuo 2006 m. liepos 1 d. įsigaliojo nauja tikslinių atostogų rūšis – tėvystės atostogos. Šis laikotarpis nėra įskaičiuojamas į kasmetines darbuotojo atostogas.

Tėvystės atostogos suteikiamos vyrams nuo vaiko gimimo dienos iki tol, kol vaikui sueis vienas mėnuo. Už šį atostogų laiką darbuotojui mokama tėvystės socialinio draudimo pašalpa.

– Kas turi teisę gauti tėvystės pašalpą ir kokio ji dydžio?

– Šią pašalpą turi teisę gauti tėvelis, jei jis:

– yra apdraustas ligos ir motinystės socialiniu draudimu;

– išleistas tėvystės atostogų, iki vaikui sukaks vienas mėnuo;

– per paskutinius 24 mėnesių iki pirmos tėvystės atostogų dienos turi ne trumpesnį kaip 7 mėnesių ligos ir motinystės socialinio draudimo stažą;

– gyvena santuokoje su kūdikio motina.

Tėvystės socialinio draudimo pašalpos dydis – 100 procentų kompensuojamojo darbo užmokesčio. Jeigu pasinaudojama ne visomis tėvystės atostogomis, o tik dalimi, tėvystės pašalpa mokama už šių atostogų dalį, bet ne ilgiau kaip vaikui sukaks vienas mėnuo.

Pašalpa išmokama pasibaigus tėvystės atostogoms.

– Kokios išmokos priklauso šeimoms, auginančioms vaikus?

– Visoms vaikus auginančioms šeimoms, nepriklausomai nuo to, ar tėvai dirba, ar ne, atsižvelgiant į vaikų skaičių šeimoje bei jų amžių, mokama išmoka vaikui – ,,vaiko pinigai“.

Šeimai, auginančiai vieną ar du vaikus:

* nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks 3 metai, skiriama 0,75 MGL dydžio išmoka per mėnesį (93,75 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. – 97,5 Lt);

* vaikui nuo 3 iki 9 metų – 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį (50 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. – 52 Lt). Nuo 2007 m. rugsėjo 1 d. išmoka bus mokama vaikams iki 12 metų.

Šeimai, auginančiai tris ir daugiau vaikų:

* kiekvienam vaikui iki 3 metų skiriama 1,1 MGL dydžio išmoka per mėnesį (137,5 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. – 143 Lt);

* vaikui nuo 3 iki 18 metų ir vyresniems, kol jie baigs dieninę mokymo įstaigą, bet ne ilgiau kaip iki 24 metų, – 0,4 MGL dydžio išmoka per mėnesį (50 Lt, nuo 2007 m. sausio 1 d. – 52 Lt).

– Kur ir kada reikia kreiptis dėl pašalpų ir išmokų?

– Dėl motinystės pašalpos, motinystės (tėvystės) pašalpos bei tėvystės pašalpos reikia kreiptis į ,,Sodros“ teritorinį skyrių. Dėl vienkartinės išmokos gimusiam kūdikiui, išmokos vaikui bei vienkartinės išmokos nėščiai moteriai – į deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių.

Dėl vienkartinės išmokos nėščiai moteriai reikia kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo dienos, kurią buvo likę 70 dienų iki numatomos gimdymo datos.

Vienkartinė išmoka gimus vaikui išmokama, jeigu dėl jos kreipiamasi ne vėliau, kaip per 12 mėnesių nuo vaiko gimimo dienos.

Išmoka vaikui skiriama ir mokama nuo teisės gauti išmoką atsiradimo dienos, tačiau ne daugiau kaip už 12 praėjusių mėnesių nuo visų reikalingų dokumentų pateikimo dienos.

Motinystės pašalpa skiriama, jeigu buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir mokama ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

Motinystės (tėvystės) pašalpa skiriama, jeigu buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų pabaigos ir mokama ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

Tėvystės pašalpa skiriama, jeigu buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo tėvystės atostogų pabaigos.

– Jei mama iki 3 metų augina vaiką namuose ir mažylis arba pati mama suserga, ar ji turi teisę gauti sveikatos draudimo pašalpą ir kokio dydžio ji yra?

– Mama arba tėtis, esantys vaiko iki vienų metų priežiūros atostogose, turi teisę iš socialinio draudimo gauti motinystės (tėvystės) pašalpą.

Kai vaikui sukanka vieni metai, o mama ar tėtis toliau lieka vaiko priežiūros atostogose, tai iš socialinio draudimo pašalpa nemokama.

Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nustatyta, kad šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių) arba asmuo, paskirtas vaiko globėju, auginantys vaiką iki trejų metų, valstybės lėšomis draudžiamas pagrindinei pensijos daliai. Nuo 2008 m. sausio 1 d. šie asmenys bus draudžiami nuo minimalios mėnesinės algos visai pensijai.

Sveikatos draudimo įstatyme nustatyta, kad apdraustaisiais, kurie draudžiami valstybės lėšomis, laikomas vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų. Šiems asmenims teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.

Ligos pašalpos skiriamos apdraustiems ligos socialiniu draudimu asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl ligos arba traumos ir dėl to praradusiems darbo pajamų. Ligos pašalpa skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado darbo laikotarpiu, įskaitant bandomąjį laikotarpį ir atleidimo iš darbo dieną.

Taigi mama ar tėtis, auginantis vaiką iki trejų metų ir esantis vaiko priežiūros atostogose, yra draudžiamas sveikatos ir pensijų socialiniu draudimu ir nedraudžiamas ligos ir motinystės socialiniu draudimu. Todėl ligos pašalpos mokėjimas įstatymų nenumatytas.

– Ar mama praras darbą, jei įmonėje, kurioje dirba, panaikintas jos etatas?

– Darbo sutartis su besilaukiančia moterimi negali būti nutraukta nuo tos dienos, kai darbdaviui buvo pateikta medicinos pažyma apie jos nėštumą ir dar vieną mėnesį pasibaigus nėštumo ir gimdymo atostogoms, išskyrus Darbo kodekse nustatytus atvejus: likvidavus darbdavį, jeigu pagal įstatymus jo darbo prievolę nebuvo įpareigotas vykdyti kitas asmuo, darbdaviui mirus darbo sutartis pasibaigia, jeigu ji buvo sudaryta patarnavimo darbams atlikti ir pan.

Atostogų vaikui prižiūrėti metu, kol jam sueis treji metai, motinai paliekama darbo vieta, išskyrus atvejus, kai įmonė visiškai likviduojama.

Vienam iš tėvų (įtėvių) ar globėjui, išleistam vaiko iki vienų metų priežiūros atostogų bei gaunančiam motinystės (tėvystės) pašalpą, atleistam iš darbo dėl įmonės, įstaigos, organizacijos likvidavimo ar bankroto, taip pat dėl to, kad pasibaigė terminuotos darbo sutarties terminas, motinystės (tėvystės) pašalpa mokama toliau, bet ne ilgiau kaip iki įsidarbinimo.

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Vaikai su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

1 komentaras į "Valstybė remia šeimas"

  1. Reda

    laba diena, laukiuosi jau 6menesiai,esu nedirbanti,bet mokausi DTVM mokykloje,dabar atlikineju ptraktika,nes sie metai yra paskutiniai.labai noreciau suzinoti ar man priklausys kokios nors pasalpos nors esu nedirbant studente?prasau atsakykite man:)

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.