Pelno mokesčio deklaracijas būtina pateikti iki spalio 2 dienos

Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 51 straipsnio nuostatas Lietuvos vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių pajamos apmokestinamos šio įstatymo nustatyta tvarka ir kurių mokestiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, iki 2006 m. spalio 2 dienos (spalio 1-oji yra nedarbo diena) turi pateikti už 2005 m. (metinę) pelno mokesčio deklaraciją ir sumokėti pelno mokestį.

Kartu su pelno mokesčio deklaracija turi būti pateikiama ir finansinė atskaitomybė, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta.

Šiemet pirmą kartą metines pelno mokesčio deklaracijas už 2005 mokestinius metus turi pateikti kai kurie pelno nesiekiantys vienetai ir socialinės įmonės statusą turinčios įmonės.

Pelno nesiekiantiems vienetams priskiriamos viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai, daugiabučių namų savininkų bendrijos, sodininkų bendrijos, religinės bendrijos, bendruomenės ir centrai bei kiti viešieji juridiniai asmenys, įregistruoti pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos įstatymus.

Pelno nesiekiantys vienetai metinę pelno mokesčio deklaraciją privalo teikti, jeigu jie vykdo ūkinę komercinę veiklą ir gauna pajamų iš tokios veiklos. Pelno nesiekiančių vienetų, kurių pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 milijono litų, apskaičiuota apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkst. litų sumą, apmokestinama 0 proc. tarifu, likusi – 15 proc. Jeigu ūkinės komercinės veiklos pajamos per mokestinį laikotarpį viršija 1 milijoną litų, tai visas apmokestinamasis pelnas apmokestinamas 15 proc. tarifu.

Pelno nesiekiantys vienetai gali neteikti metinių pelno mokesčio deklaracijų, jeigu jie nevykdo ūkinės komercinės veiklos. Tokiu atveju jie laikinai atleidžiami nuo metinės pelno mokesčio deklaracijos teikimo vietos mokesčių administratoriui. Pelno nesiekiantys vienetai, nevykdantys ūkinės komercinės veiklos, iki 2006 m. spalio 2 dienos (iki paskutinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo datos) turi pateikti laisvos formos raštą apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai, kurioje jie įregistruoti, bei Mokesčių mokėtojų registrui ir nurodyti deklaracijų nepateikimo priežastis.

Metinę pelno mokesčio deklaraciją už 2005 metus turi pateikti ir socialinės įmonės statusą turinčios įmonės, nors jų apmokestinamasis pelnas, jeigu atitinka visas Pelno mokesčio įstatyme nustatytas sąlygas, apmokestinamas nuliniu pelno mokesčio tarifu.

Metinių pelno mokesčio deklaracijų ir jų priedų formos nepasikeitė.

Pažymėtina , kad už 2004 ir vėlesnius mokestinius metus individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos bei komanditinės ūkinės bendrijos, kurių vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių, mokestinio laikotarpio pajamos neviršijo 1 milijono litų ir kurių dalyviai neturi kitų individualių įmonių ar nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų (dalių, pajų) kituose vienetuose, gali apskaičiuodamos pelno mokestį taikyti du pelno mokesčio tarifus: 0 proc. ir 15 proc. Apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25 tūkst. litų sumą, apmokestinama 0 proc. tarifu, likusi – 15 proc. tarifu.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad metinės pelno mokesčio deklaracijos FR0457A formoje šiems duomenims įrašyti tokių eilučių nėra, todėl, vadovaujantis VMI prie FM viršininko 2004 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. VA-199, kuriuo papildytos metinės pelno mokesčio deklaracijos užpildymo taisyklės, individualios įmonės ir ūkinės bendrijos apmokestinamojo pelno dalį, atitinkančią 25 tūkst. litų sumą apmokestinamą taikant 0 proc. tarifu, turi įrašyti į deklaracijos FR0475A formos 77 eilutę, o likusią apmokestinamojo pelno dalį, apmokestinamą 15 proc. tarifu, į deklaracijos FR0475A formos 75 eilutę.

Primename, kad vadovaujantis Pelno mokesčio įstatymo 50 straipsnio nuostatomis, mokesčio mokėtojas kartu su metine pelno mokesčio deklaracija ir jos atitinkamais priedais apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui turi pateikti Kontroliuojančių vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitą – FR0438 formą, kuri patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl kontroliuojamų vienetų ir kontroliuojančių asmenų turtinių teisių bei prievolių ataskaitos FR0438 formos ir jos užpildymo taisyklių patvirtinimo“. Šią ataskaitą pildo tie mokesčio mokėtojai, kurie paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kitus Lietuvos ir/ar užsienio vienetus. Taip pat šią ataskaitą pildo tie mokesčio mokėtojai, kuriuos paskutinę mokestinio laikotarpio dieną kontroliuoja kiti Lietuvos ir/ar užsienio vienetai bei nuolatiniai gyventojai, tiesiogiai ataskaitą teikiančiame vienete valdantys ne mažiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) ar kitų teisių į paskirstytojo pelno dalį arba išimtinių teisių joms įsigyti.

Konsultacijos dėl pelno mokesčio įstatymo nuostatų taikymo ir pelno mokesčių deklaracijų pildymo teikiamos:

žodžiu – darbo dienomis (pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 9 iki 15.45 val. A.Juozapavičiaus pr. 57, 230, 231 kab.);

telefonu 405333 darbo dienomis pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 iki 17 val., penktadienį nuo 9 iki 15 val. (pertrauka 12 – 13 val.)

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Specialistai konsultuoja su žyma , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.