Kauno arkivyskupijos kunigų susirinkimas

Spalio 12 d. Kauno arkivyskupijos kurijoje vyko pirmasis po vasaros pertraukos kunigų susirinkimas. Jo metu Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius paskelbė tądien jo pasirašytą dekretą „Dėl sielovados tarp silpną ryšį su parapijomis turinčių tikinčiųjų“.
Arkivyskupijos kunigams pristatydamas šį dekretą ganytojas sakė, kad paskelbti jį norėjo matydamas, jog kunigai, atlikdami savo sielovadines pareigas, dažnai susiduria su tokiais tikinčiaisiais, kurie beveik nieko nežino apie savąjį tikėjimą, priklausomybę parapijai. Jie tik prašo kuo greičiau ir gražiau suteikti vieną ar kitą patarnavimą – pakrikštyti, sutuokti, palaidoti ir t.t. Ganytojo teigimu, tokie žmonės mano, kad kunigas privalo patarnauti taip, kaip jie prašo, o kartais net reikalauja. Dėl to neretai kyla ir konfliktai, nepasitarnaujantys nei tiems nuo Bažnyčios nutolusiems tikintiesiems, nei pačiai Bažnyčiai.
Arkiv. S. Tamkevičius pabrėžė, kad tokių aplinkybių akivaizdoje turime laikytis vienos bendros taisyklės: patarnavimų prašančius žmones, ypač stokojančius religinio sąmoningumo, reikia laimėti Bažnyčiai, bet ne nuo jos nutolinti. Tačiau čia pat ganytojas pastebėjo, kad net geriausių tikslų negalima siekti bet kokia kaina, pataikaujant žmonėms ir paliekant juos dvasinėje tamsoje. Visuomet išlieka pareiga evangelizuoti bei katechizuoti besikreipiančius žmones, o sakramentus teikti tik tinkamai tam pasirengusiems asmenims. „Kunigas, nors ir gražiausiai patarnaudamas tikintiesiems, tačiau apleisdamas katechezę, rizikuotų atsistoti greta mūsų dienų astrologų ar būrėjų iš kavos tirščių ir būtų atsakingas už tai, kad laisvoje Lietuvoje užaugs krikščioniškojo tikėjimo nepažįstanti karta“ – sakė arkivyskupas.
Dekrete teigiama: „Jokie sielovadiniai motyvai nepateisina Krikšto ar Santuokos sakramento teikimo ne bažnyčiose, o egzotinėse vietose Bažnyčiai visuomet kenkia per didelis kunigų medžiaginis suinteresuotumas, kurio vedami, jie nesutinka leisti tikintiesiems priimti sakramentus kitose bažnyčiose. Siekiant išvengti medžiaginio suinteresuotumo, priimant auką už sakramentų teikimą svetimų parapijų tikintiesiems, kunigai sau tepasilieka tik pusę aukos, o likusią dalį teskiria parapijos katechetui arba Katechezės mokyklos išlaikymui. Teikti Krikšto, Sutvirtinimo ir Santuokos sakramentus gerai neparuoštiems tikintiesiems yra sielovadinis nusikaltimas. Už tikinčiųjų parengimą sakramentams yra atsakingas juos teikiantis kunigas. Siekiant besikreipiančiuosius laimėti savo parapijai, reikia naudoti ne prievartos priemones, pavyzdžiui, neišduodant krikšto ar laisvo stovio pažymų, bet visiems tikintiesiems patarnauti taip, kad jiems kuo mažiausiai kiltų noras ieškoti patarnavimų kitose bažnyčiose“.
Apibendrindamas šio dekreto nuorodas Kauno arkivyskupijos ganytojas išreiškė viltį, kad jos padės kunigams ir silpną ryšį su Bažnyčia turintiems tikintiesiems geriau suprasti vieniems kitus, kad būtų kuo vaisingiau pasinaudojama Bažnyčioje esančiais dvasiniais turtais. „Mūsų pareiga padaryti visa, kas nuo mūsų priklauso, kad besikreipiančius žmones laimėtume Bažnyčiai, o priimami sakramentai neštų kiek įmanoma daugiau vaisių“. Visą dekreto tekstą skaitykite: http://kaunas.lcn.lt/08/dekretai/index.html
To paties susirinkimo metu Kauno arkivyskupijos generalvikaras bei arkivyskupo augziliaras vyskupas Jonas Ivanauskas kunigams pristatė neseniai Lietuvos Vyskupų Konferencijos liturginės komisijos parengtus bei išleistus tris apeigynus: „Atgailos apeigos“, „Ligonių patepimo apeigos ir pastoracijos gairės“ bei „Šventoji Komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu“. Pristatydamas šiuos dokumentus ir atsakydamas į kunigų klausimus vysk. J. Ivanauskas pasidžiaugė, kad apeigynai paskelbiami Eucharistijos metais ir paskatins tiek kunigus, tiek ir visus tikinčiuosius dar didesnei pagarbai Eucharistijai bei įpareigos šiuos didžius tikėjimo slėpinius kuo pagarbiau švęsti liturgijoje.
Arkivyskupijos kunigų susirinkimas kurijoje užbaigtas bendra malda bei pietumis. Kitas susitikimas numatomas lapkričio 15 d., jame tikimąsi sulaukti svečio iš Lenkijos – Drohiczyno vyskupo Antoni Pacyfik Dydycz OFM Cap.

Darius Chmieliauskas,

Kauno arkivyskupijos atstovas spaudai

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Lietuvoje su žyma , , , , , , , , .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.