Siekiama sudaryti sąlygas gauti informaciją iš valstybės įstaigų elektroninėmis priemonėmis

Siekiant sudaryti sąlygas ir skatinti gyventojus ir verslo subjektus aktyviau naudotis viešojo sektoriaus informacijos resursais, Vyriausybė posėdyje pritarė įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo“ projektui.
Svarbiausiasis įstatymo projekto tikslas – apibrėžti ir įtvirtinti visuomeninių santykių, susijusių su asmenų teise gauti informaciją, kuria disponuoja įstaigos, teisinio reguliavimo pagrindus. Vienas iš svarbių šio statymo projekto uždavinių yra sudaryti palankias sąlygas pareiškėjams surasti ir gauti įstaigose sukauptą jiems reikalingą informaciją ir panaudoti ją saviems teisėtiems tikslams.

Plečiantis informacinių technologijų panaudojimui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, vis daugiau informacijos tvarkoma ir kaupiama elektroninėmis priemonėmis. Visa ši informacija yra naudojama įstaigose vykdant įstatymais ir kitais teisės aktais joms pavestas funkcijas. 2003 m. lapkričio 17 d. priimta Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/98/EB dėl viešojo sektoriaus informacijos pakartotinio panaudojimo, kuri numato, kad informacija, įstaigose tvarkoma viešojo administravimo tikslais, būtų prieinama naudoti privačiame sektoriuje komerciniams ar nekomerciniams tikslams. Prioritetas skiriamas informacijos teikimui elektroninėmis priemonėmis. Lietuvoje ši visuomeninių santykių sritis nėra pakankamai reglamentuota, todėl minėtas įstatymas užtikrins fizinių ir juridinių asmenų teises gauti viešajame sektoriuje sukauptą informaciją savo teisėtų interesų tenkinimui.

Įstatymo projektą parengė Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Vyriausybės kartu su ministerijomis ir kitomis valstybės institucijomis.

Dabar galiojančiame Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatyme (Žin., 2000, Nr.10-236) apsiribojama informacijos teikimu LR piliečiams, asmenims be pilietybės ir užsienio piliečiams apie save, besikreipiantiems pažymos, kitokio dokumento ar informacijos suteikimo, tačiau nėra reglamentuotas informacijos, ypač informacijos tvarkomos elektroniniu būdu, perdavimas juridiniams ar fiziniams asmenims elektroninėmis priemonėmis.

Įstatymo projektas papildo dabar veikiančio įstatymo nuostatas, reglamentuojančias privačios informacijos teikimą fiziniams asmenims apie save ir informacijos apie įstaigos veiklą teikimą, naujomis nuostatomis, reglamentuojančiomis informacijos, kuria įstaigos disponuoja viešojo administravimo uždavinių sprendimui, teikimą fiziniams ir juridiniams asmenims susipažinimui su ja ar pakartotiniam panaudojimui jų komerciniams ar nekomerciniams tikslams pasiekti. Informacija turi būti atskleidžiama, perduodama ar kitais būdais padaroma prieinama asmenims, ypač skatinama daryti tai elektroninėmis priemonėmis. Įstatymo projekto nuostatos netaikomos informacijai, kuriai trečiosios šalys turi autorių ar gretutines teises, duomenų bazių gamintojų (sui generis) teises, informacijai, kuri yra įstatymais pripažįstama kaip neteiktina dėl nacionalinio ar visuomenės saugumo, šalies gynybos interesų, statistinių duomenų panaudojimo apribojimo, konfidencialumo arba kuri sudaro valstybės, tarnybos, komercinę, profesinę, banko paslaptį ir kitais įstatymų nustatytais atvejais. Įstatymo projekte įstaigoms nustatomos teisės ir pareigos rengiant ir teikiant informaciją, apibrėžiami bendrieji informacijos teikimo principai, diskriminavimo ar išskirtinių susitarimų teikiant informaciją draudimas, numatytos sąlygos kuomet gali būti imamas atlyginimo už informaciją ir jo nustatymo tvarka. Teisė gauti iš įstaigų informaciją vienodai užtikrinama Lietuvos Respublikos ir valstybių, pasirašiusių Europos Ekonominės Erdvės susitarimą fiziniams ir juridiniams asmenims.

Įstatymo projektas sudarys sąlygas ir skatins gyventojus ir verslo subjektus aktyviau naudotis viešojo sektoriaus informacijos resursais ir spartins įvairius Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesus, gyventojų gebėjimą ir galimybes naudotis informacinėmis technologijomis, informacinių technologijų naudojimą namų ūkiuose, darbo vietose, mokslo įstaigose, versle ir inovacijose. Įstatymo projektas ypač turėtų pagerinti verslo efektyvumo ir konkurencingumo sąlygas, sudarys galimybes atsirasti naujoms įmonėms, užsiimančioms informacijos paslaugų verslu, ypač smulkaus ir vidutinio verslo sektoriuje, nes naujo verslo pobūdis įgalins kurti pridedamąją vertę intelektualiais, o ne materialiais resursais.

Vyriausybė

Šis įrašas buvo paskelbtas kategorijoje Informacinės technologijos su žyma , , , , , , , , , , , , , , , , . Įrašykite į adresyną nuolatinę nuorodą.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.